c3518cb17d976b8
معرفی، بررسی مکانیسم‌های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی ‏Bacillus velezensis

سونیا سیفی؛ کیوان بهبودی؛ روح الله شریفی؛ جیمز شپلیگ

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 159-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.275550.1006885

چکیده
  باکتری ‌Bacillus velezensis یکی از عوامل پروبیوتیک گیاهی می‌باشد که اخیراً به‌عنوان یکی از ابزار‌های قوی بیوکنترل مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برخی از خصوصیات باکتری B. velezensis می‌باشد که از ریزوسفر گوجه‌فرنگی شهرستان کرمانشاه جداسازی شد. در این پژوهش باکتری B. velezensis به­ترتیب موجب افزایش 86/78، 87/56 و 83/45 درصدی طول ...  بیشتر

برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم‌های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum

هدی حسین راده؛ کیوان بهبودی؛ ژیلا دلخواه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 327-339

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.234063.1006788

چکیده
  در این بررسی، تأثیر جدایۀ Pseudomonas fluorescens UTP100 در برهمکنش سه رقم گندم (فلات، مرودشت و نیک­نژاد) و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum بررسی شد. نتایج نشان داد، تیمار بذرهای هر سه رقم گندم با ریزوباکتری UTP100 منجر به کاهش معنی­دار درصد آلودگی قارچ بیمارگر می­شود. میزان کلونیزاسیون ریزوباکتری روی ریشۀ سه رقم گندم با یکدیگر متفاوت بود، به‌طوری‌که ...  بیشتر

نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35626

چکیده
  عوامل بیوکنترل با الایسیتور­های متعددی از جمله ترکیبات فرار باعث القاء مقاومت سیستمیک در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نقش ترکیبات خالص شناسائی شده در پروفایل ترکیبات فرار سویه Bacillus subtilis GB03 در بازداری مستقیم از رشد یا القاء مقاومت سیستمیک علیه قارچ B. cinereaدر آرابیدوبسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقایسه با شاهد همه ترکیبات ...  بیشتر