c3518cb17d976b8
شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 243-254

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.253360.1006831

چکیده
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) آفت کلیدی باغ‌های پسته در ایران به شمار می‌رود. در حال حاضر ترکیب‏های حشره‌کش علیرغم تأثیرات منفی خود بر سلامت انسان و محیط‌زیست، بیشتر تنها و واپسین گزینۀ ممکن در مهار پسیل معمولی پسته هستند. بااین‌حال فشار گزینشی آفت‏کش‏ها باعث به وجود آمدن جمعیت‌های بسیار مقاوم از پسیل معمولی پسته شده است. ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 263-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.259872.1006852

چکیده
  کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae، مهم‌ترین آفت انار در ایران و از مؤثر‌ترین عامل‏های تهدیدکنندۀ صادرات این محصول محسوب می‌شود ولی پژوهش‌های کمی روی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های آن در کشور انجام شده است. ازاین‌روی به‌منظور افزایش آگاهی از ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های این آفت، انارهای آلودۀ رقم‏های مختلف از دوازده استان کشور ...  بیشتر

کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 253-269

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232783.1006784

چکیده
  کاربرد گستردۀ ترکیب‌های آلی فسفرۀ منجر به بروز اثر زیان‌آور زیست‌محیطی بسیاری شده است. استفاده از میکروارگانیسم­ها در پالایش و اندازه‌گیری این ترکیب‌های ناگوار به‌عنوان یک رویکرد دوستدار محیط­زیست و مناسب شناخته شده است. آنزیم ارگانوفسفروس هیدرولاز از آنزیم‌های هیدرولیزکنندۀ فسفوتری­استری است که در برخی میکروارگانیسم­های ...  بیشتر

ایجاد لاین‌های تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ حسین اللهیاری

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57376

چکیده
  در حال حاضر، انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعۀ گونه‌های اصلاح‌شدۀ ژنتیکی است. اطلاعات زیادی دربارۀ نشو و نمای قسمت‌هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور، چندین لاین تراریخت T. castaneum به هدف تعیین نقش برخی ژن‌های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. castaneumمشخص شده است ...  بیشتر