c3518cb17d976b8
فعالیت‌ آنزیم‌های کربوهیدرازی مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در حضور برخی عصاره‌های پروتئینی گیاهی

ژاله جعفری؛ علی علیزاده؛ حمزه ایزدی؛ نصیر صابری ریسه

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 341-354

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.215548.1006745

چکیده
  مینوز برگ گوجه­فرنگی، Tutaabsoluta از مهم‌ترین آفت سبزی و صیفی­جات است که به‌طور چشمگیری تولید گوجه­فرنگی را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اثر نامطلوب کاربرد آفت‌کش‌های شیمیایی در کنترل این آفت نیاز به روش‌های جایگزین است. یکی از روش‌هایی که می‌تواند در کنترل این آفت مؤثر باشد استفاده از مهارکننده‌های آنزیمی است. ...  بیشتر

نقش مهارکنندۀ پای‌پرونیل بوتوکساید در میزان فعالیت ویژۀ آنزیم گلوتاتیون اس‌ترانسفراز پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

پویان مصلحی؛ علی علیزاده؛ محمد قدمیاری

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 33-40

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54717

چکیده
  گلوتاتیون اس‌ترانسفرازها نقش بسیار مهمی در غیرسمی کردن ترکیبات آفت‌کش و مقاومت حشرات در برابر حشره‌کش‌ها ایفا می‌کنند. در این پژوهش تفاوت فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون اس‌ترانسفراز در دو فرم تابستانه و زمستانه پسیل بررسی شده است و اثر غلظت‌های‌ مختلف پی‌پرونیل بوتوکساید (PBO) (5/0، 1، 2، 4 و 8 میلی‌گرم بر لیتر) روی حشرات کامل پسیل پسته ...  بیشتر