c3518cb17d976b8
ترکیب‌های محافظ سرما در شفیره‌های آزمایشگاهی و زمستان‌گذران سفیدۀ بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

مریم عطاپور

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.204400.1006705

چکیده
  سفیدۀ بزرگ کلم Pieris brassicae (L.)، از آفات مهم گیاهان خانوادۀ چلیپاسانان بوده که به‌صورت شفیره روی گیاهان مختلف یا دیگر پناهگاه‌ها، زمستان را پشت سر می‌گذارد. در زمینۀ تغییرپذیری فیزیولوژیکی این آفت در طول زمستان که آن را در برابر دماهای پایین متحمل می‌سازد اطلاعات کمی در دست است. لذا در این بررسی، ترکیب‌های محافظ سرما در حشرات گردآوری‌شده ...  بیشتر

بررسی زمستان‌گذرانی و تحمل به سرما در شفیره‌های سفیدة بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) در ایران

مریم عطاپور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 269-276

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57382

چکیده
  سفیدة بزرگ کلمPieris brassicae  از آفات مهم کلمیان ‌است که زمستان را به صورت شفیره در پناهگاه‌های مختلف به‌سر‌می‌برد. با افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی بر اهمیت این آفت در کشور افزوده شده است. با وجود این، در خصوص چگونگی زمستان‌گذرانی این آفت اطلاعات بسیار ناچیزی در دست است. لذا، در این مطالعه شفیره‌های زمستان‌گذران طی ماه‌های‌های ...  بیشتر