c3518cb17d976b8
فعالیت تولیدمثلی و پاسخ بویایی زنبور انگلواره Lysiphlebus fabarum، به حضور شکارگر درون رسته ای Hippodamia variegata ، در لکه های میزبان

مهدی طوسی؛ آرش راسخ؛ نااویا اوساوا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229724.1006771

چکیده
  در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل‌واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum  به حضور شکارگر درون‏رسته‌ای، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شتۀ جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسۀ میزان تغذیۀ کفشدوزک‌ از شته‌های بالغ سالم و انگلی‌شده (پارازیته)، ویژگی‏های تولیدمثلی (درصد‌ انگلی ...  بیشتر

واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis روی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis در وضعیت آزمایشگاهی

امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر؛ آرش راسخ

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 151-159

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52256

چکیده
  واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis Mani  روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett در وضعیت آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش، واکنش تابعی یک زنبور ماده (با عمر کمتر از یک روز) به‌مدت 24 ساعت روی تراکم ­های 5، 10، 20، 40، 60 و 100 عدد پورۀ سن سوم سفیدبالک نیشکر در درون یک قفس گیره­ای (با قطر 2 سانتی­متر و ارتفاع 1 سانتی‌متر) بررسی ...  بیشتر