c3518cb17d976b8
فون کنه‌های نهان‌استیگمای (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان، ایران

منیره رجبی؛ حسن رحمانی؛ محمدعلی اکرمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54713

چکیده
  فون کنه‌های اریباتید شهرستان زنجان طی سال‌های 1392-1391 بررسی شد. کنه‌ها با استفاده از قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفاف‌سازی در محلول نسبیت، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شد. 46 گونه از 35 جنس متعلق به 24 خانواده به شرح زیر شناسایی شد. همۀ گونه‌ها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش می‌شوند. Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; ...  بیشتر