c3518cb17d976b8
سازگاری ‏Beauveria bassiana (Balsamo) ‎‏ با چند حشره‌کش زیست‌سازگار، و بررسی اثر آنها روی ‏چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه

رقیه کریم زاده؛ فاطمه کاظمی؛ میرجلیل حجازی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 235-247

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.279045.1006890

چکیده
  سازگاری قارچBeauveria bassiana (Balsamo)  با هگزافلوموران، کرومافنوزاید، کلرفلوآزوران، فوزالون، عصاره فلفل و عصاره سیر در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. برای این منظور 75، 150، 300 و 500 میکرولیتر از این حشره‌کش‌ها با 100 میلی‌لیتر محیط کشت ذوب شده قارچ B. bassiana مخلوط شده و طی 7، 15، 17 و 19 روز بعد از تیمار، قطر میسلیوم قارچ در تیمارها و شاهد اندازه‌گیری ...  بیشتر

اثر جفت‌گیری و پارازیتیسم قبلی بر واکنش تابعی Trissolcus djadetshkoe (Hym.: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم

فرزانه عبدی؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 131-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54728

چکیده
  در این بررسی اثر تجربۀ قبلی پارازیتیسم و آمیزش با نر در زنبور Trissolcus djadetshkoe Rjachowsky (Hym. Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم در قالب واکنش تابعی بررسی شد. تراکم‌های 2، 4، 7، 14، 28 و 56 تخم میزبان در 20، 20، 15، 15، 10 و 10 تکرار به‌مدت 24 ساعت درون لوله‌های آزمایش 10 × 5/1 سانتی‌متر به تک ماده‌های با تجربه‌های مختلف ارائه شد. در دو آزمایش مختلف، ماده‌های ...  بیشتر