c3518cb17d976b8
جدا سازی، شناسایی و پراکنش گونه‌های Fusariumآلوده کننده خاک در دو اقلیم مختلف افغانستان

حبیب الله بهلول زاده؛ حسین صارمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مریم فلاحی؛ سید محمد باقر حسینی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 149-159

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2021.308465.1006956

چکیده
  اعضای جنس Fusarium از بیمارگرهای مهم خاکزاد می‌باشند که سبب بروز خسارت جدی در تولید محصولات زراعی و باغی در دنیا می‌گردند. به‌منظور بررسی گونه‌های Fusarium آلوده کننده خاک‌های زراعی در مناطق بامیان و دایکندی با اقلیم نیمه صحرایی و مناطق قندهار و هلمند با اقلیم صحرایی افغانستان، نمونه برداری در سال‌های 1398-1397 صورت گرفت. برای جداسازی جدایه‌های ...  بیشتر

جمعیت‌های آمیزشی در ‌گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی آنها

فریبرز لطفی میری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فریدون پاداشت دهکایی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 61-74

چکیده
  به منظور مطالعه ساختار جمعیت گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، نمونه‌برداری از مزارع نقاط مختلف استان گیلان در سال 1383 صورت گرفت. از بین 41 جدایه به دست آمده از ارقام مختلف، به غیر از سه جدایه، بقیه دارای زنجیره میکروکنیدیوم بودند. برای مطالعه با‌روری جنسی و تعیین جمعیت و تیپ آمیزشی جدایه‌ها، هر یک از آنها با شش جدایه ...  بیشتر