c3518cb17d976b8
ارزیابی سمیت تنفسی و اثر رفتاری اسانس نعنا و رزماری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

اعظم امیری؛ فائزه باقری

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 161-169

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2020.301327.1006938

چکیده
  < p>سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات از آفات مهم حبوبات در مزرعه و انبار است که خسارت زیادی وارد می‌کند. اسانس گیاهان جایگزین مناسبی برای بسیاری از سموم در کنترل آفات هستند. در این مطالعه پاسخ رفتاری حشرات کامل تازه ظاهر شده سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات به سمیت تنفسی دو اسانس نعنا و رزماری مقایسه شد و تفاوت نحوه تاثیر آنها با توجه به ترکیبات ...  بیشتر

اثر چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر تفریخ تخم و طول دوره لاروی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

اعظم امیری

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-128

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2020.296761.1006928

چکیده
  در این مطالعه سمیت تنفسی چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر تخم-های با کمتر از 24 ساعت عمر سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) و تاثیر آن بر درصد تفریخ تخم و طول دوره لاروی ارزیابی شد. نتایج بیانگر سمیت تنفسی این اسانس‌ها بر تخم C. maculatus بود؛ به طوری‌که در همه اسانس‌های آزمایش شده، با افزایش دوز، مرگ ...  بیشتر