c3518cb17d976b8
پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 293-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

چکیده
  ترکیب‌های فرار میکروبی نقش عمده‌ای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماری‌های گیاهی دارند. در این پژوهش نقش ترکیب‌های فرار سویة Bacillus subtilis GB03 در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگر Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 بررسی شد. گیاهچه‌های آرابیدوپسیس در پتری‌های دو بخشی در معرض ترکیب‌های فرار سویة آنتاگونیست قرار گرفتند. ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های بیوکنترلی باکتری‌های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 325-340

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215928.1006738

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کاربرد باکتری‌های آنتاگونیست به‌ویژه باکتری‌های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل‌های بیماری‌زای مهم گیاهان مختلف ازجمله ...  بیشتر