c3518cb17d976b8
فعالیت تولیدمثلی و پاسخ بویایی زنبور انگلواره Lysiphlebus fabarum، به حضور شکارگر درون رسته ای Hippodamia variegata ، در لکه های میزبان

مهدی طوسی؛ آرش راسخ؛ نااویا اوساوا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229724.1006771

چکیده
  در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل‌واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum  به حضور شکارگر درون‏رسته‌ای، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شتۀ جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسۀ میزان تغذیۀ کفشدوزک‌ از شته‌های بالغ سالم و انگلی‌شده (پارازیته)، ویژگی‏های تولیدمثلی (درصد‌ انگلی ...  بیشتر