c3518cb17d976b8
مقایسه پارامترهای جدول زندگی دوجنسی دو جمعیت: باغی، و انباری، زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه باقری؛ سید حسین گلدانساز؛ محمود سوفباف سرجمعی

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.271207.1006871

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae یک آفت پلی فاژ در سرتاسر جهان است و در ایران این آفت هر ساله خسارت قابل توجهی را در باغ های انار ایجاد می کند. Venturia canescens یکی از پارازیتوئیدهای لارو این آفت است که به عنوان پارازیتوئید برخی آفات انباری نیز شناخته می شود. در پژوهش حاضر پارامترهای دموگرافی دو جمعیت از این زنبور جمع آوری شده: از باغ های انار، ...  بیشتر