c3518cb17d976b8

مقایسه پارامترهای جدول زندگی دوجنسی دو جمعیت: باغی، و انباری، زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته ای

چکیده

کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae یک آفت پلی فاژ در سرتاسر جهان است و در ایران این آفت هر ساله خسارت قابل توجهی را در باغ های انار ایجاد می کند. Venturia canescens یکی از پارازیتوئیدهای لارو این آفت است که به عنوان پارازیتوئید برخی آفات انباری نیز شناخته می شود. در پژوهش حاضر پارامترهای دموگرافی دو جمعیت از این زنبور جمع آوری شده: از باغ های انار، و از داخل انبارها، ارزیابی شد. هر دو جمعیت از زنبورهای جمع آوری شده، روی لاروهای سن پنجم Ephestia kuehniella ، در دمای 1  25 درجه سلسیوس، رطوبت 10  65 درصد و 16 ساعت روشنایی پرورش داده شدند. داده های جدول زندگی براساس نظریه جدول زندگی سنی – مرحله رشدی دو جنسی تجزیه و تحلیل شد. طول دوره رشدونمو زنبورهای جمعیت باغ، و جمعیت انبار، به ترتیب 49/0  37/22 و51/0 73/24 روز و طول دوره تخم ریزی به ترتیب برابر با 35/0 33/9 و37/0 66/8 روز بود. میزان امید به زندگی 07/15و 85/18 روز گزارش شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) 168/0 و 153/0 ماده/ماده/روز، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) 183/1 و 165/1 ماده/ماده/روز، نرخ خالص تولیدمثل (R0) 67/78 و 93/75 ماده/ماده و متوسط مدت زمان یک نسل (T) 97/25 و 23/28 روز بدست آمد. این نتایج پیشنهاد می کند که زنبور جمعیت باغی در مقایسه با جمعیت انباری، از نظر پارامترهای جدول زیستی، می تواند کارایی نسبتا بالاتری در فعالیت پارازیتیسمی داشته باشد. مطالعات تکمیلی برای مقایسه خصوصیات بیولوژیک و رفتاری این دو جمعیت نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two-sex life table parameters of two populations of parasitoid wasps Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) of garden and stored products under laboratory conditions

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bagheri 1
 • Seyd Hossein Goldansaz 2
 • Mahmoud Soufbaf Sarjamee 3
1 PHD Student
2 Associate Professor, University of Tehran
3 Assistant Professor of Nuclear Agriculture Research Institute
چکیده [English]

The carob moth Ectomyelois ceratoniae (Zeller) is a serious pest on carob, pomegranate, dates, citrus and almond worldwide, and causes considerable losses in pomegranate orchards in Iran. Venturia canescens is one of larval parasitoids of this pest that is known as parasitoid of some stored products too. The present study assessed demographic parameters in two populations of the V. canescens (Hym.: Ichneumonidae) that were collected from pomegranate orchards, and stored products in storages. The each of two populations collected were developed on fifth instar larvae of Ephestia kuehniella as host under laboratory conditions at 25 ± 1°C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). Life table data were analyzed using age-stage, two- sex life table procedure. The developmental time of parasitoid wasps of orchards, and stored products populations were 22.37 and 24.73 days and the values of oviposition period were 9.33 and 8.66 days, respectively. The life expectancy values were recorded 15.07 and 18.85 days, respectively. The intrinsic rate of increase (rm) were 0.168 and 0.153( females/female/days), the finite rates of increase (λ) were 1.183 and 1.185 (females/female/days), the net reproductive rates (R0) were 78.67 and 75.93 (females/female) and the mean generation time (T) were 25.97 and 28.23 days, respectively in above mentioned populations. This study suggests that orchard population may had highest performance than stored products population regarding the life table parameters. Complementary research to study biology and behavior of two populations needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Venturia canescens
 • two-sex life table
 • pomegranate orchard
 • stored products
 1. Abdi Bastami, F., Fathipour, Y. & Talebi, A. A. (2010). Comparison of life table parameters of three populations of braconid wasp, Habrobracon hebetor (Hym: Braconidae) on Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) in laboratory conditions. Entomology and Phytopathology, 78(2), 153-176.
 2. Ahmadian, H. & Bayat Asadi. (1992). A study on efficiency of Trichogramma wasps in biological control of carob moth in Yazd. Agricultural Research, Education & Extension Organization. 25Pp.
 3. Amir-maafi, M. & Chi, H. (2006). Demography of Habrobracon hebetor (Hymenoptera, Braconidae) on Two Pyralid Hosts (Lep.: Pyralidae). Annals of the Entomological Society of America, 99(1), 84-99.
 4. Birch, C. L. (1948). The intrinsic rate of natural increase in an insect population, Journal of Animal Ecology, 17, 15-26.
 5. Carey, J. R. (1993). Applied demography for biologists, with special emphasis on insects. Oxford University Press, U.K, 211 pp.
 6. Carey, J. R. (2001). Insect bio demography. Annual Review of Entomology, 46, 79-110.
 7. Chi, H. & Liu, H. (1985). Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica, 24, 225-240.
 8. Chi, H. (1988). Life table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals. Environmental Entomology, 17, 26-34.
 9. Chi, H. (1990). Timing of control based on the stage structure of pest population: a simulation approach. Journal of Economic Entomology, 83, 1143-1150.

10. Chi, H. (2013). Twosex-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. Retrieved May 2013, from: http://140.120.197.173/Ecology/.

11. Chi, H., & SU, H.Y. (2006). Age-stage, two-sex life tables of Aphidius gifuensis (Ashmead) (Hymenoptera:Braconidae) and its host Muzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) with mathematical proof of the relationship between female fecundity and the net reproductive rate. Environmental Entomology, 35, 10-21.

12. Dent, D. R. (1997). Quantifying insect populations: Estimates and parameters. In Dent, D. R., and Walton, M. P. (Eds.): Methods in Ecological & Agricultural Entomology. CAB International. Wallingford, UK, (pp.57-109).

13. Eliopoulos, P. A. & Stathas. G. J. (2003). Temperature-dependent development of the koinobiont endoparasitoid Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae): effect of host instar. Environmental Entomology, 32, 1049-1055.

14. Eliopoulos, P. A. (2006). Life Tables of Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) Parasitizing the Mediterranean flour moth (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Economic Entomology, 99(1), 237-243.

15. Eliopoulos, P. A. (2007).The importance of food supplements for parasitoids of stored product pests: the case of Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae). Integrated Protection of Stored Products IOBC/WPRS Bulletin, 30 (2), 37-41.

16. Emami, M. S. (2015). Research on biology of carob moth in Isfahan. Organization of Agriculture Jahad Isfahan Press, 21pp.

17. Gu, H. & Dorn, S. (2000). Genetic Variation in Behavioral Response to Herbivore-Infested Plants in the Parasitic Wasp, Cotesia glomerata (L.) (Hymenoptera: Braconidae). Journal of Insect Behavior, 13(1), 141-156.

18. Hassell, M. P. & Southwood, T. R. E. (1978). Foraging strategies of insects. Annual Review of Ecology and Systematics, 9, 75-98.

19. Hopper, K. R., Roush, R.T. & Powell, W. (1993). Management of genetics of biological control introductions. Annual Review of Entomology, 38, 27-51.

20. Kishani Farahani, H., Goldansaz, S. H. & Allahyari, H. (2012). Biology of Venturia canescens, a larval parasitpid of carob moth, Ectomyelois ceratoniae under laboratory conditions. Iranian Journal of Plant Protection Science, 42 (2), 111-119.

21. Leach, I. M. (2009). Genetics of arrhenotokous and thelytokous reproduction in Venturia canescens (Hymenoptera). Ph. D. dissertation, University of Groningen, Netherlands, 159 pp.

22. Mbata, G. N. & Warsi, S. (2019). Habrobracon hebetor and Pteromalus cerealellae as tools in post-harvest integrated pest management. Insects, 10 (4), 58.

23. Mirzakhani Nafchi, Z. (2012). The effect of hosts on biological parameters of Venturia canescens(Hym: Ichneumonidae), parasitoid of carob moth. MSc Thesis. Department of Plant Protection, University of Shahid Chamran Ahvaz. 67pp.

24. Mitsunaga, T., Shimoda, T. & Yano, E. (2004). Influence of food supply on longevity and parasitization ability of a larval endoprasitoid, Cotesia plutellae (Hym: Braconidae). Applied Entomology and Zoology, 39(4), 691-697.

25. Ozkan, C. & Gurkan, M. O. (2002). The effect of host age on some biological characterisitic of the solitary koinobiont, Venturia canescens (Hym: Ichneumonidae). Journal of Entomology, 26 (2), 83 -91.

26. Reineke, A., Asgari, S. & Schmidt, O. (2006). Evolutionary origin of Venturia canescens Virus-Like Particles. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 61, 123.133.

27. Shakeri, M. (1995). Pests and diseases of pomegranate. Tasbih Publication.Yazd. 126pp.

28. Shakeri, M. (2008). Technical principles for the construction of pomegranate garden. Agricultural Research, Education & Extension Organization press. 25pp.

29. Shakeri, M., Dehghani, F. (2007). Comparison of 11 cultivars of Yazd Province.  Pajouhesh va Sazandegi, 77, 131-142.

30. Sobhani, M. (2010). Evaluation of relative resistance of some pomegranate cultivars to Ectomyelois ceratoniae (Lep: Pyralidae) and study for its larval parasitoids in Isfahan province. MSc Thesis. Department of Plant Protection, University of Tehran. 88pp.

31. Spanoudis, C. G., Andreadis, S. S., Solonos, A. K. & Savopoulou, S. M. (2012). Temperature – dependent survival, development and adult longevity of the koinobiont endoparasitoid Venturia canescens (Hym: Ichneumonidae) parasitizing Plodia interpunctella (Lep: pyralidae). IOBC/WPRS Bulletin,81, 141-143.

32. Talaee, L. (2009). Study of some biological parameters and seasonal occurrence of Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep: Pyralidae) and larval parasitoids in Najafabad (Isfahan province). MSc Thesis. Department of Plant Protection, University of Tehran. 118Pp.

33. Tunca, H., Yesil, A, Z & Caliskan, T.F. (2014). Cold storage possibilities of a larval parasitoid, Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 38 (1), 19-29.

34. Vet, L. E. M. & Dicke, M. (1992). Ecology of infochemical use by natural enemies in a tritrophic context. Annual Review of Entomology, 37,141-172.

35. Yang, T. C. & Chi, H. (2006). Life table and development of Bemisia argentifolii (Homoptera:Aleyrodidae) at different temperatures. Journal of Economic Entomology, 99: 691-698.