c3518cb17d976b8
شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران

آیت اله سعیدی زاده

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 43-49

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59288

چکیده
  نماتدهای انگل گیاهی درون ریشه و خاک اطراف ریشه بسیاری از گیاهان در جمعیت­های مختلف یافت شده­اند. با توجه به ارزش زیستی فضای سبز شهری و اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کاهش رشد گیاهان در فضای سبز، موضوع شناسایی و تعیین فراوانی و پراکندگی این نماتدها در فضای سبز شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. به‌منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی، نمونه­برداری ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 183-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36675

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388و 1389 تعداد 120 نمونه خاک از فراریشۀ گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در خاک با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج‌شده به گلیسیرین منتقل شد و پس از تهیۀ اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی ...  بیشتر

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگربیده؛ علی اسکندری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30250

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی تعداد 30 نمونه خاک از درختان جنگلی استانهای مازندران، گیلان و اردبیل طی سالهای 1384 تا 1388 جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی در کلکسیون نماتد ...  بیشتر

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

آیت اله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 303-313

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24338

چکیده
  در این آزمایش نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و ...  بیشتر

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال‌های برخی از ارقام زیتون

آیت الله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 125-135

چکیده
  در این تحقیق نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، ...  بیشتر

بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ جواد زاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ علیرضا بندانی؛ فهیمه نیاستی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ‌های زیتون شمال ایران می‌باشد. نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده‌ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می‌باشد. در این‌آزمایش میکرواسکلروت‌هایVerticillium ...  بیشتر