c3518cb17d976b8
کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

چکیده
  پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این ...  بیشتر

اثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum روی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli

آرش راسخ؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ جی.پی. میچاد؛ رویا فرهادی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 261-270

چکیده
  زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum مهمترین پارازیتویید شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli می‌باشد. این زنبور چند نسلی بوده و جمعیت ماده‌زای آن در مرکز اروپا گسترش بیشتری دارد. از آنجایی‌که زنبورهای ماده L. fabarum با تقلید از رفتار مورچه‌ها مستقیماً از شته‌ها عسلک دریافت می‌کنند، تحقیق حاضر جهت تعیین تأثیر گرسنگی زنبور روی تخصیص نسبت‌های ...  بیشتر