c3518cb17d976b8
غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم

وحید فلاح زاده ممقانی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ اکبر شیرزاد

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 277-292

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.206541.1006713

چکیده
  در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء‌کنندة مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتری‌ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار (chrome azurol S) برای غربال باکتری‌هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار ...  بیشتر

تأثیر انواع محیط کشت و زمان بر تولید متابولیت‎های ضد میکروبی توسط سودومونادهای فلورسنت

فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 305-314

چکیده
  شناسایی عوامل محیطی که در تنظیم بیوسنتز آنتی‎بیوتیک‎ها توسط سودومونادهای فلورسنت مؤثر است گامی مؤثر در زمینه افزایش توانایی این باکتری‎ها در بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی به شمار می‎رود. بررسی نه جدایه سودوموناد فلورسنت به کار رفته در جلوگیری از رشد قارچ Rhizoctonia solani، عامل پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از روشHPLC نشان داد ...  بیشتر