c3518cb17d976b8

فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، شهرک امیرحمزه، اصفهان

4 استاد گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)، یک آفت جهانی خطرناک برای محصولات خانواده چلیپائیان به حساب می‌آید. این آفت در مناطق مختلف به حشره‌کش‌های شیمیایی متفاوت و حتی برخی سویه‌های باکتری Bacillus thuringiensis مقاومت نشان داده است. در راستای مدیریت جمعیت این آفت، شناخت ویژگی‌های رشدی جمعیت آن روی میزبان‌های مختلف گیاهی یکی از اقدامات لازم و جزو مطالعات پیش‌نیاز محسوب می‌گردد. در این بررسی، اثر سه میزبان گیاهی کلم‌چینی، کلم‌گل و کلزا روی رشدونمو و تولیدمثل شب‌پرة پشت‌الماسی در آزمایشگاه تحت شرایط دمایی 1±25 درجۀ سلسیوس، رطوبت‌ نسبی 10±70 درصد و شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. زنده‌مانی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ خالص زادآوری (Ro)، طول دورۀ نسل (T) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) روی هر یک از گیاهان میزبان با روش Carey (1993) محاسبه شد. با استفاده از روش جک‌نایف برای همۀ فراسنجه‌ها تکرار کاذب برآورد شد. نتایج نشان داد که فراسنجه‌های تحت مطالعه روی گیاهان میزبان اختلاف معنادار‌ی دارند. کمترین Ro روی کلزا (76/63 ماده/ ماده/ نسل) و بیشترین مقدار آن روی کلم چینی (08/86 ماده/ ماده/ نسل) به‌دست آمد که با مقدار آن روی کلم‌گل تفاوت معنادار‌ی داشتند. طول دورۀ یک نسل آفت روی کلزا و کلم‌چینی به‌ترتیب 78/23 و 1/18 روز تعیین شد. کمترین مقدار فراسنجۀ نرخ متناهی‌ افزایش جمعیت (λ) روی کلزا 001/0± 191/1 (ماده/ ماده/ نسل) و بیشترین آن روی کلم‌ چینی 002/0± 279/1 (ماده/ ماده/ نسل) به‏دست آمد. بیشترین زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت بیدکلم روی کلزا 02/0± 965/3 روز و کمترین آن روی کلم چینی 02/0± 814/2 روز به‏دست آمد. بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت روی کلم چینی (001/0± 246/0 ماده/ ماده/ نسل) و کمترین مقدار روی کلزا (0009/0± 174/0 ماده/ ماده/ نسل) بود. بر مبنای نتایج ما، در ساده‌ترین مفهوم، دور از انتظار نیست که به‌کارگیری برنامه‌های مدیریت تلفیقی این آفت در کلزا به دلیل پایین بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت در مقایسه با کلم چینی از موفقیت نسبی بیشتری برخوردار شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the life table parameters of diamondback moth, Plutella xylostella (Lep., Plutellidae) on three plant hosts under laboratory conditions

نویسندگان [English]

 • Hosna Mohammadi-Tabar 1
 • Reza Talaei-Hassanloui 2
 • Hossein Allahyari 2
 • Javad Karimzadeh Esfahani 3
 • Ahmad Ashouri 4
1 Former M.Sc. Student, Department of Plant Protection, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professors Department of Plant Protection, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Isfahan Research Centre for Agriculture and Natural Resources , Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae), is the most destructive insect pest of cruciferous crops throughout the world. Crucifer production has been seriously affected by developing resistance of P. xylostella populations to a wide range of insecticides. In population studies, the knowledge of herbivore's population growth on different host plants is of prime importance. In the present study, the influence of host-plant species including rapeseed cv. Okapi, cauliflower cv. Arizona and Chinese cabbage cv. Hero on P. xylostella life-history parameters was studied in the laboratory condition (25±1°C, 70±10% RH and 16L:8D h photoperiods). The parameters longevity, the intrinsic rate of natural increase (rm), net reproductive rate (R0), mean generation time (T) and finite rate of increase (λ) were measured on these host plants. Differences between host plants for fertility life table’s parameters were analyzed using the Birch and Jack-knife methods. The results showed that there were significant differences for the studied parameters between host plants. The lowest and highest rate of P. xylostella regeneration occurred on rapeseed (63.67(♀♀//generation)) and Chinese cabbage (86.08(♀♀//generation)), respectively. Generation period of P. xylostella on rapeseed and Chinese cabbage was estimated 23.78 and 18.1 days, respectively. The lowest rate of finite population increase was obtained on rapeseed, 1.191(♀♀//day), and the highest on Chinese cabbage, 1.279(♀♀//day). The maximum and minimum time needed for doubling P. xylostella population were found on rapeseed (3.965 days) and Chinese cabbage (2.814 days). The highest and lowest intrinsic rates of population were on Chinese cabbage and rapeseed with 0.246 and 0.174 (♀♀//day), respectively.
 .
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • diamondback moth
 • host plant
 • population growth rate
 • reproduction
 1.  

  1. Ahmad, T. & Ansari, M.S. (2013). Effect of mustard varieties on life table and development of diamondback moth, Plutella xylostella. Asian Journal of Plant Science and Research, 3, 1-6.
  2. Barker, J., Poppy, G. & Payne, C. (2001). Arabidopsis thaliana as a model host plant for Plutella xylostella. In: Proceedings of the 4th International Workshop. 147-151.
  3. Carey, J. R. (1993). Applied Demography for Biologists with Special Emphasis on Insects. Oxford University Press, New York.
  4. Eigenbrode, S. D. & Shelton, A. M. (1990). Behavior of neonate diamondback moth larvae (Lepidoptera: Plutellidae) on glossy-leafed resistant genotypes of Brassica oleracea. Environmental Entomology, 19, 1566-1571.
  5. Golizadeh, A., Kamali, K., Fathipour, Y. & Abbasipour, H. (2009). Life table of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) on five cultivated brassicaceous host plants. Journal of Agricultural Science and Technology, 11, 115-124.
  6. Jafari, M., Karimzadeh-Isfahani, J., Farazmand, H. & Rezapanah, M. (2011). The role of host plant resistance to diamondback moth in vitro. Journal of Entomology Research, 3, 285-293. (in Farsi)
  7. Karimzadeh, J. & Wright, D. J. (2008). Bottom-up cascading effects in a tritrophic system: interactions between plant quality and host-parasitoid immune responses. Ecological Entomology, 33, 45-52.
  8. Karimzadeh, J., Bonsall, M. B. & Wright, D. J. (2004). Bottom-up and top-down effects in a tritrophic system: the population dynamics of Plutella xylostella (L.)-Cotesia plutellae (Kurdjumov) on different host plants. Ecological Entomology, 29, 285-293.
  9. Liu, Y.B. & Tabashnik, B.E. (1997). Visual determination of sex of diamondback moth larvae. The Canadian Entomologist 129: 585-586. doi:10.4039/Ent129585-3.
  10. Meyer, J. S., Ingersoll, C. G., MacDonald, L. L. & Boyce, M. S. (1986). Estimating uncertainty in population growth rates: jackknife vs. bootstrap techniques. Ecology, 67, 1156-1166.
  11. Naveh, V. H., Allahyari, H. & Saei, M. (2004). A computer program for estimating of fertility life table parameters using Jackknife and Bootstrap techniques. In: Proceedings of 19th International Plant Protection Congress, 11-16 May, Beijing, China, p. 299.
  12. Price, P. W., Bouton, C. E., Gross, P., McPheron, B. A., Thompson, J. N. and Weis, A. E. (1980). Interactions among three trophic levels: influence of plants on interactions between insect herbivore and natural enemies. Annual Review of Ecology and Systematics, 11, 41-65.
  13. Rajabi, Gh. (2003). The ecology of insects in the context of Iran and with an emphasis on practical tips. Organization of Agricultural Research and Education Press. 622 p. (in Farsi)
  14. Saeed, R., Sayyed, A.H., Shad, S.A. & Zaka, S.M. (2010). Effect of different host plants on the fitness of diamond-back moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Crop Protection, 29, 178-182.
  15. Salinas, P. J. (1986). Studies on the diamondback moth in Venezuela with reference to other Latinamerican countries. In: Proceeding of the first international workshop, 11-15 March 1986 Talekar, N.S. and Griggs,T.D. (eds.) Asian Vegetable Research and Development Center Tainan, Taiwan. 214-232.
  16. Sarfraz, M., Dosdall, L.M. & Keddie, A. (2009). Bottom-up effects of host plant nutritional quality on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) and top-down effects of herbivore attack on plant compensatory ability. European Journal of Entomology, 106, 583-594.
  17. Sarfraz, M., Dosdall, L.M. & Keddie, A. (2006). Diamondback moth-host plant interactions: implications for pest management. Crop Protection, 25, 625-39.
  18. Sayyed, A.H., Saeed, S., Noor-UL-Ane, M. & Crickmore, N. (2008). Genetic, biochemical, and physiological characteristics of spinosad resistance in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Journal of Economical Entomology, 101, 1658-1666.
  19. Shelton, A.M. (2001). Management of the diamondback moth: dejavu all over again? In: Endersby N.M., Ridland, P.M. (Eds). The management of diamondback moth and other crucifer pests. In: Proceedings of the 5th International Workshop, 26-29 November 2001. Melbourne, Australia: Department of Natural Resources and Environment. pp. 3-8.
  20. Soufbaf, M., Fathipour, Y., Karimzadeh, J. & Zalucki, M. P. (2010a). Bottom-up effect of different host plants on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae): a life-table study on canola. Journal of Economic Entomology, 103, 2019-2027.
  21. Soufbaf, M., Fathipour, Y., Karimzadeh, J. & Zalucki, M. P. (2010b). Development and age-specific mortality of diamondback moth on Brassica host plants: pattern and causes of mortality under laboratory conditions. Annals of Entomological Society of America, 103, 574-579.
  22. Southwood, T.R. & Henderson, P.A. (2000). Ecological methods, 3rd edition. Wiley-Blackwell.
  23. Syed, T.S. & Abro, G.H. (2003). Effect of vegetative hosts on biology and life table parameters of Plutella xylostella under laboratory conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences, 6, 1891-1896.
  24. Uematsu, H. & Sakanoshita, A. (1989). Possible role of cabbage leaf wax bloom in suppressing diamondback moth Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae) oviposition. Applied Entomology and Zoology, 24, 253-257.
  25. Verkerk, R.J. & Wright, D.J. (1996). Multitrophic interactions and management of the Plutella xylostella: a review. Bulletin of Entomological Research, 86, 2015-216.