c3518cb17d976b8
ارزیابی دگرگونی‌های زیست‏ شیمیایی و مولکولی گیاه گوجه‌فرنگی در برهمکنش با بیمارگر Alternaria solani

بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.258949.1006848

چکیده
  لکه موجی از بیماری‌های مهم گیاه گوجه‌فرنگی است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود. با توجه به کاربرد بی‌رویۀ آفت‏کش‏ها در مهار این بیماری شناسایی سازوکارهای دفاعی گیاه در برابر بیمارگر می‌تواند در شناساندن ارقام مقاوم و مهار زیان بیمارگر سودمند واقع شود. در این پژوهش برخی دگرگونی‌های زیست‏شیمیایی و الگوی تظاهر ژن‌های PR1b1 ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ formosus Sakag. Paecilomyces، عامل بیماری سر‌خشکیدگی درختان پسته در استان‌های خراسان رضوی و یزد

فاطمه رستمی؛ سید کاظم صباغ؛ ناصر پنجه که؛ مهدی پیرنیا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.213177.1006728

چکیده
  در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان‌های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایۀ منتخب با استفاده از نشانگر SSR، درجۀ بالایی از چندشکلی را در جدایه‌های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیۀ خوشه‌ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، ...  بیشتر

مطالعه نقش مؤثر برخی متابولیت‌های باکتری‌های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

هادی گلزاری؛ ناصر پنجه که؛ مسعود احمدزاده؛ محمد سالاری؛ ابراهیم صداقتی خروی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
  یکی از توانایی‌های باکتری‌های فلورسنت سودومونادس ترشح متابولیت‌هایی از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک‌اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد بیمارگرهای موجود در خاک جلوگیری می‌کنند. برای سنجش توانایی و میزان تولید این مواد توسط برخی استرین‌های موجود (Pseudomonas fluorescens و نیز P. aeruginosa)، یکسری آزمون‌ها انجام گرفت. در محیط کشت ...  بیشتر