c3518cb17d976b8
واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 241-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53500

چکیده
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می‌کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی‌ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحلۀ گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای ...  بیشتر

ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis f.sp. tritici) و واکنش ژنوتیپهای گندم نسبت به بیماری

فرزاد افشاری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 357-365

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30255

چکیده
  مطالعه ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم در طی دو سال زراعی 89-88 و 90-89 با استفاده از تعداد47 لاین گندم افتراقی به زنگ سیاه و همچنین بررسی واکنش 43 رقم/لاین گندم در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی و گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بیماریزایی برای گیاهان حامل ژن/های مقاومت در طی دو سال برای ژن های Sr7B, Sr8A, ...  بیشتر

فاکتورهای بیماریزایی Puccinia triticina Eriksoon عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در استان گلستان در سال‌های 1386-1381

شعبان کیا؛ فرزاد افشاری

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 51-59

چکیده
  زنگ قهوه‌ای یا زنگ برگی گندم با عامل Eriksoon Puccinia triticina یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر دنیاست. شناسایی فاکتورهای بیماریزایی و تغییرات احتمالی سالیانه در جمعیت عامل بیماری در مناطق مختلف در تهیه ارقام مقاوم با ژن‌های مقاومت مؤثر ضروری می‌باشد. به همین منظور طی سال‌های 86- 1381 خزانه‌های تله (Trap Nursery) شامل 37 لاین تقریباً آیزوژنیک ...  بیشتر

بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه‌ای

عباس شریفی تهران؛ محسن فرزانه؛ فرزاد افشاری؛ کیوان بهبودی؛ استفن کلنبرجر؛ ماریا پچی تار؛ کریستوف کیل؛ فابیو ماسچر

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 85-94

چکیده
  در این پژوهش تأثیر جدایه Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در همکنش با سه رقم گندم بولانی، روشن و فورنو در کنترل بیماری زنگ برگی (Puccinia triticina) به روش آغشته‌سازی بذر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده کاهش شدت بیماری روی برگ‌ها در همکنش جدایه باکتری و ارقام گندم است. این کاهش بیماری به طور ویژه‌ای در همکنش جدایه CHA0mcherry با رقم بولانی مشاهده شد. ...  بیشتر