c3518cb17d976b8
مطالعه تاثیر تراکم لوبیای آلوده در دوران لاروی بر پارامترهای زیستی و رفتارهای جفت‌گیری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus

اعظم امیری؛ فائزه باقری

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 47-55

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.337876.1006995

چکیده
  سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Coleoptera: Chrysomelidae)(Fabricius, 1775) Callosobruchus maculatus به دلیل داشتن چرخه زندگی کوتاه و امکان پرورش آسان به عنوان حشره مدل برای مطالعه جنبه های مختلف زیست شناسی، رفتار شناسی و یا رقابت درون گونه‌ای استفاده می شود. در این مطالعه، با استفاده از لوبیاهای با یک تخم، تاثیر حضور لاروهای دیگر در لوبیاهای مجاور و نه در همان لوبیا ...  بیشتر

مقایسه اثرهای کشندگی و سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع روی کنه تارتن انجیر، Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، در شرایط آزمایشگاهی

فائزه باقری؛ فهیمه جلالی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338962.1006997

چکیده
  کنه تارتن انجیر،Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae) Eotetranychus hirsti، از مهم‌ترین آفات انجیر شهرستان استهبان، که بالاترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد، است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت می‌باشد. انتخاب آفت‌کش مناسب که در پایین‌ترین غلظت، بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارت‌های زیست محیطی ...  بیشتر

ارزیابی سمیت تنفسی و اثر رفتاری اسانس نعنا و رزماری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

اعظم امیری؛ فائزه باقری

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 161-169

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.301327.1006938

چکیده
  < p>سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات از آفات مهم حبوبات در مزرعه و انبار است که خسارت زیادی وارد می‌کند. اسانس گیاهان جایگزین مناسبی برای بسیاری از سموم در کنترل آفات هستند. در این مطالعه پاسخ رفتاری حشرات کامل تازه ظاهر شده سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات به سمیت تنفسی دو اسانس نعنا و رزماری مقایسه شد و تفاوت نحوه تاثیر آنها با توجه به ترکیبات ...  بیشتر