c3518cb17d976b8
بررسی اثر جفت‌گیری برسمیت اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) علیه سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات(Callosobruchus macullatus).

الناز آبی؛ علیرضا بندانی؛ احسان ترابی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 27-35

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.332863.1006983

چکیده
  سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) از آفات اصلی حبوبات به‌خصوص لوبیا چشم‌بلبلی است و به یک آفت جدی در انبارها تبدیل شده‌ است. درنتیجه، کنترل این آفت توسط آفت‌کش‌های طبیعی مانند اسانس‌های گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای نخستین بار اثر جفت‌گیری حشره برکارایی اسانس رزماری علیه سوسک چهار ...  بیشتر

اثر طول دوره رشدی بر طول عمر و رفتارهای جفت گیری حشره کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus

اعظم امیری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 149-156

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.335690.1006990

چکیده
  این مطالعه اثر طول دوره رشدی پیش از بلوغ بر طول عمر حشره کامل و رفتارهای جفت گیری سوسک چهار نقطه ای حبوبات، (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus را بررسی می‌کند. در آزمایش حاضر، از تخم‌های هم‌سن و حشرات کامل باکره یک روزه استفاده شد. طول عمر حشرات کامل مرتبط با هر دوره رشدی، تعداد تخم و درصد تفریخ و پارامترهای مرتبط با جفت گیری شامل درصد موفقیت ...  بیشتر

ارزیابی سمیت تنفسی و اثر رفتاری اسانس نعنا و رزماری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

اعظم امیری؛ فائزه باقری

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 161-169

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.301327.1006938

چکیده
  < p>سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات از آفات مهم حبوبات در مزرعه و انبار است که خسارت زیادی وارد می‌کند. اسانس گیاهان جایگزین مناسبی برای بسیاری از سموم در کنترل آفات هستند. در این مطالعه پاسخ رفتاری حشرات کامل تازه ظاهر شده سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات به سمیت تنفسی دو اسانس نعنا و رزماری مقایسه شد و تفاوت نحوه تاثیر آنها با توجه به ترکیبات ...  بیشتر

اثر چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر تفریخ تخم و طول دوره لاروی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

اعظم امیری

دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-128

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.296761.1006928

چکیده
  در این مطالعه سمیت تنفسی چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر تخم-های با کمتر از 24 ساعت عمر سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) و تاثیر آن بر درصد تفریخ تخم و طول دوره لاروی ارزیابی شد. نتایج بیانگر سمیت تنفسی این اسانس‌ها بر تخم C. maculatus بود؛ به طوری‌که در همه اسانس‌های آزمایش شده، با افزایش دوز، مرگ ...  بیشتر