c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = باسیلوس
مهار بیماری پاخورۀ گندم (Gaeumannomyces tritici) با استفاده از تلفیق باکتری Bacillus subtilis GB03 و چند عنصر غذایی مهم در خاک

دوره 52، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-51

10.22059/ijpps.2021.311482.1006955

فرشته سعید سروبابایی؛ سعید عباسی؛ روح الله شریفی؛ علی بهشتی آل آقا


پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 293-301

10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی