c3518cb17d976b8
نویسنده = مهدی مهرابی کوشکی
بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-48

10.22059/ijpps.2019.231285.1006778

زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی


مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-70

10.22059/ijpps.2016.59290

مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی