c3518cb17d976b8
نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم‌های وابسته به دفاع

سمیرا مشایخی؛ حمیدرضا علیزاده؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خدیجه سالاری

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246254.1006812

چکیده
  بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از مهم‌ترین بیماری­های خیار در ایران و جهان است. در این پژوهش از ترکیب بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) برای کاهش آسیب و زیان این بیماری به‌صورت غرقاب خاک و محلول‌پاشی برگ استفاده شد. برگ‌های گیاهان 24 ساعت پس از تیمار با BABA جدا و پس از مایه‌زنی با بیمارگر درون جعبه­های پلاستیکی با شرایط رطوبتی مطلوب بیمارگر ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های بیوکنترلی باکتری‌های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 325-340

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215928.1006738

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کاربرد باکتری‌های آنتاگونیست به‌ویژه باکتری‌های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل‌های بیماری‌زای مهم گیاهان مختلف ازجمله ...  بیشتر