c3518cb17d976b8
شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران

صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طاها دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علیپور

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 115-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2021.314891.1006965

چکیده
  شناسایی منابع ژن‌های مقاومت گیاهچه‌ای و گیاه کامل برای هرمی کردن ژن‌ها، آرایش ژنی و ایجاد ارقام گندم دارای مقاومت پایدار، برای کنترل زنگ قهوه‌ای گندم، با عامل .Puccinia triticinea Erickss امری ضروری است. در این پژوهش تعداد 218 ژنوتیپ گندم بومی ایران که از مناطق مختلف جمع‌آوری شده بود، در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلستان اهواز طی ...  بیشتر

بررسی مقاومت نژادگان‌های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه

روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلام حسین احمدی؛ هدیه بدخشان

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 127-137

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2017.205577.1006712

چکیده
  در این پژوهش واکنش 24 نژادگان (ژنوتیپ) گندم منتخب تجاری و رگه (لاین)­های در دست معرفی استان کرمانشاه نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+) بررسی شد. مقاومت گیاهچه­ایی در شرایط گلخانه و مقاومت گیاه کامل در شرایط گندمزار از راه ایجاد آلودگی مصنوعی با استفاده از اسپور عامل بیماری ارزیابی و پس از یادداشت‌برداری تجزیۀ داده­ها ...  بیشتر

واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 241-250

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2014.53500

چکیده
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می‌کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی‌ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحلۀ گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای ...  بیشتر