c3518cb17d976b8
نویسنده = خلیل بردی فتوحی فر
گونه‎های جنس Bipolaris و Curvularia همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر در ایران

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 129-146

10.22059/ijpps.2019.273052.1006876

سعدی کرمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید رهجو؛ عبداله احمدپور؛ امین علیدادی


تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-31

10.22059/ijpps.2017.215320.1006734

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک‌خواه؛ محمدرضا نقوی


شناسایی برخی قارچ‌های درون‌رست درختان گیلاس (avium Prunus) در ایران

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-57

10.22059/ijpps.2017.205127.1006711

شیوا عبدالهی اقدم؛ خلیل بردی فتوحی فر


ارزیابی مفهوم گونۀ بیولوژیکی در برخی گونه‌های جنس Armillaria در ایران

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 241-252

10.22059/ijpps.2017.141798.1006688

سعیده جعفرپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک خواه؛ محمدرضا آصف


سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 339-350

10.22059/ijpps.2015.57391

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه