c3518cb17d976b8
بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30258

چکیده
  بیماری بلاست، یکی از مهمترین بیماری‌های مرکبات در شمال کشور است که به وسیله دو گونه Pseudomonas ایجاد می‌شود. به منظور بررسی پراکنش گونه‌های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان‌های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و تفاوت در پرآزاری، جدایه‌های بیمارگر در سال‌های89-1387 از درختان آلوده جمع‌آوری ...  بیشتر

شناسایی مولکولی ستلایت آران‌ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 223-231

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30259

چکیده
  ستلایت آران‌ای در برخی جدایه های ویروس موزاییک خیارCucumber mosaic virus, (CMV) سبب کاهش یا تشدید علائم این ویروس می‌شود. جهت بررسی وجود ستلایت آران-ای‌، نمونه‌های آلوده گیاهی مشکوک به CMV از میزبان‌های مختلف جمع‌آوری شدند. ابتدا با استفاده از روشهای سرولوژیک مانند DAS-ELISA و دیبا CMV ردیابی شد. به منظور بررسی بیشتر علائم و اثر احتمالی ستلایت آران‌ای ...  بیشتر

بررسی اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های فلوفنوکسورون و لوفنورون روی پارامترهای جدول زندگی Habrobracon hebetor (Hym.:Braconidae)

پرویز شیشه بر؛ هاجر فعال محمدعلی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 233-242

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30260

چکیده
  اثرات زیرکشندگی دو شبه هورمون جوانی فلوفنوکسورون و لوفنورون روی مراحل لارو، شفیره و حشره کامل Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. برای آزمون این حشره‌کش‌ها روی مراحل لارو و شفیره از روش غوطه‌وری و برای زنبورهای بالغ از روش باقیمانده استفاده شد. در بررسی اثرات زیرکشندگی غلظت‌ مزرعه‌ای (ppm 500) هردو حشره‌کش به‌کار رفت. در ...  بیشتر

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 243-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30261

چکیده
  بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی ...  بیشتر

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 251-260

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30262

چکیده
  کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، به عنوان یکی از مهمترین آفات کلیدی در کشاورزی، عمدتاً بر اساس استفاده از آفت‌کش‌ها استوار است. اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در دمای 2±25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65% و دوره‌ی نوری 16 : 8 (روشنایی: تاریکی) بررسی شد. داده‌ها بر اساس تئوری ...  بیشتر

مطالعه اثرات غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل در رشد و اسپورزایی برخی از گونه های جنس Trichoderma

علی خدایی؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 261-274

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30263

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل روی رشد و اسپورزایی گونه های Trichoderma شامل T. harzianum، T. longibrachiatum و T. tomentosum آزمایشی در دمای 2±oC25 روی محیط کشت عصاره خاک آگار با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که پس از 72 ساعت تیمار شاهد در بین سه گونه فوق گونه T. longibrachiatum بیشترین مقدار رشد به میزان ...  بیشتر

بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین زاد ه؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 275-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30247

چکیده
  اگر چه مقاومت ژنتیکی ارقام گیاهی مطمئن ترین، سالم ترین و ارزان ترین روش کنترل آفات محسوب می شود ولیکن در مدیریت تلفیقی موفق آفات، ارقام گیاهی مقاوم به آفت بایستی با عوامل کنترل بیولوژیک سازگار باشند. در تحقیق حاضر میزان جلب کنه شکارگر، Phytoseiulus persimilis، و همچنین میزان تولید رایحه های القایی، که عامل جلب کنه شکارگر به گیاه هستند، در 4 رقم ...  بیشتر

برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره

نرگس صدرمحمدبیگی؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 283-290

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30248

چکیده
  آلودگی توام گیاهان با بیش از یک ویروس منجر به بروز انواع متفاوتی از برهمکنش بین ویروسهای آلوده کننده می گردد. برهمکنش دو ویروس بیمارگر کاهو، ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X ,LeVX) و سوبموویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus, RuCMV) که به تازگی از ایران شناسایی شده اند، در بوته های دوگانه آلوده Chenopodium murale و Chenopodium quinoa مورد مطالعه قرار گرفت. مایه ...  بیشتر

آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در لارو سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30249

چکیده
  سوسک برگخوار نارون در مرحله‌ حشره کامل و به ویژه دوره‌ لاروی از آفات مهم نارون می باشد. بدین منظور وجود سه کربوهیدراز مهم درگیر در فعالیت های گوارشی شامل آلفا- آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز در روده میانی لارو این حشره بررسی شد. بیشترین فعالیت آلفا-گلوکوزیداز، بتا-گلوکوزیداز و آلفا- آمیلاز به ترتیب در pHهای 5، 6 و 6 بدست آمد. ...  بیشتر

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگربیده؛ علی اسکندری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30250

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی تعداد 30 نمونه خاک از درختان جنگلی استانهای مازندران، گیلان و اردبیل طی سالهای 1384 تا 1388 جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی در کلکسیون نماتد ...  بیشتر

بررسی آثار نیترات و سولفات کلسیم بر میزان مقاومت به بیماری کپک خاکستری ناشی از Botrytis cinerea در دو رقم گل سوسن (lilium sp.) در گلخانه

معظم حسن پور اصیل؛ عبداله حاتم زاده؛ سیدعلی الهی نیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ ولی کریمی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30251

چکیده
  این آزمایش در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر ارقام سوسن بنام های Navona و Fangio با سطوح مختلف سولفات کلسیم در غلظت های 0 ، 5/2 ، 5 و 10 میلی مول در لیتر و نیترات کلسیم در غلظت های 0، 5/1 و 2 میلی مول در لیتر انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثرات توام منابع نیتراتی و سولفاتی کلسیم باعث افزایش ...  بیشتر

بیوکنترل نماتد Meloidogyn javanica مولد غده ریشه زیتون در شرایط گلخانه با استفاده از سودوموناس‌های فلورسنت

سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 323-332

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30252

چکیده
  از باغات زیتون ‌استان‌های گلستان، گیلان، زنجان و قم نمونه‌های خاک اطراف ریشه گردآوری شد. از نمونه‌های خاک، استرین‌‌های Pseudomonas روی محیط کشت King’s B جداشد. ویژگی‌های مهم فنوتیپی استرین‌های باکتری با روش‌های استاندارد باکتری‌شناسی بررسی شد. تولیداکسیداز، رنگ فلورسنت، رشد در چهار درجه سلسیوس و آرژنین-دی‏هیدرولاز، در همه استرین‌ها ...  بیشتر

بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان

فاطمه قربانی؛ کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30253

چکیده
  در این بررسی توان آنتاگونیستی هفت استرین باکتریایی متعلق به کلکسیون آزمایشگاه کنترل بیولوژیک گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران بر اساس ناحیه بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum در آزمون سه نقطه ای مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت استرین برتر Pseudomonas fluorescens P4 جهت آزمایشهای مقدماتی در گلخانه و آزمایشهای اتاقک رشد انتخاب ...  بیشتر

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30254

چکیده
  عسلک پنبه (Bemisia tabaci) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی، زینتی، مرتعی و گلخانهای در سرتاسر جهان میباشد. دوره زندگی کوتاه، تعداد نسل زیاد، چندخواری و روش تولیدمثل هاپلودیپلوئید همراه با کاربرد مکرر حشرهکشها برای پایین نگه داشتن جمعیت این آفت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشرهکشها را آسان نموده است. در این تحقیق حساسیت ...  بیشتر

ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis f.sp. tritici) و واکنش ژنوتیپهای گندم نسبت به بیماری

فرزاد افشاری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 357-365

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30255

چکیده
  مطالعه ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم در طی دو سال زراعی 89-88 و 90-89 با استفاده از تعداد47 لاین گندم افتراقی به زنگ سیاه و همچنین بررسی واکنش 43 رقم/لاین گندم در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی و گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بیماریزایی برای گیاهان حامل ژن/های مقاومت در طی دو سال برای ژن های Sr7B, Sr8A, ...  بیشتر

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30256

چکیده
  ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ringspot virus (ToRSV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. زوال ناشی از این عامل ویروسی یکی از عوامل تخریب درختان میوه در جهان محسوب می شود. در این تحقیق جهت بررسی درصد آلودگیToRSV در باغات درختان میوه هسته دار هلو، آلو، گوجه و زردآلو در استان های فارس و گلستان در طی سال های 1387 و 1388 ، تعداد 414 نمونه به صورت کاملا ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه‌های ‌قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه

مهدی داوری؛ مسعود ابرین بنا؛ رسول اصغری زکریا؛ مهدی ارزنلو

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، صفحه 379-389

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30257

چکیده
  بیماری سپتوریای برگی گندم با عامل قارچی Mycosphaerella graminicola (فرم غیرجنسی: Septoria tritici) از بیماری‌های مهم گندم در سراسر دنیا به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر در برخی نقاط ایران از جمله منطقه مغان شیوع پیدا کرده است. در این تحقیق، واکنش 23 رقم گندم نان و دوروم نسبت به 10 جدایه قارچ M. graminicola که در طی سال‌های زراعی 1386 و 1387 از مزارع آلوده منطقه مغان ...  بیشتر