c3518cb17d976b8
ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28640

چکیده
  غالب باکتری‌های ریزوسفر به خصوص سودوموناد های فلورسنت به وسیله ترشح متابولیت های مختلف مثل سیانید هیدروژن و سیدروفورها باعث افزایش رشد گیاه می‌شوند. جهت بررسی اثر این ترکیبات روی رشد گندم، نسبت به جداسازی و شناسایی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر گندم در استان‌های خراسان اقدام گردید. سپس این جدایه ها برای تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور ...  بیشتر

اثر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepense

زهرا فرخی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28641

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد قیاق، سه آزمایش طی سال‌های 1387و 1388 در گلخانه، مزرعه و آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی (گلخانه و آزمایشگاه) و بلوک‌های کامل تصادفی (مزرعه) اجرا شدند. عوامل آزمایش شامل مراحل سم‌پاشی ...  بیشتر

زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28642

چکیده
  زیست‌ شناسی کنه تارتن توت فرنگی،Tetranychus turkestani روی خیار، کدو‌مسمایی و خربزه تحت شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره پیش از بلوغ کنه ماده روی خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 14/0±73/7، 24/0±27/8 و 36/0±54/9 روز بود. میزان مرگ و میر مراحل نابالغ روی گیاهان ...  بیشتر

بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

محمدکاظم ایران نژاد؛ محمدامین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28643

چکیده
  یکی از روش‌های رایج بررسی اثرات غیرکشندگی آفت کش‌ها بر دشمنان طبیعی سم شناسی دموگرافیک می‌باشد. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره‌های گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، کلپورهTeucrium polium L (Lamiaceae) ، آویشنThymus vulgaris L. (Labiatae) و شاه‌ترهFumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) در مقایسه با آفت‌کش‌های هگزافلومورون، پی‌متروزین و اسپیرودیکلوفن روی پارامترهای ...  بیشتر

مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceae و برنج

مینو برگ نیل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیدمحمود اخوت؛ کیوان غضنفری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28644

چکیده
  تعیین تنوع ژنتیکی قارچ جدا شده از روی علفهای هرز به کمک واکنش PCR که در دانستن نوترکیبی‌های ژنتیکی احتمالی در جمعیت‌های قارچ بسیار مفید خواهد بود، برای اولین بار در ایران انجام شد. جدایه های قارچ Magnaporthe grisea جدا شده از روی برخی علف های هرزگرامینه و برنج جهت تعیین تیپ آمیزشی به کمک واکنش PCR و تنوع ژنتیکی به کمک نشانگر RAPD-PCR مورد تجزیه و ...  بیشتر

بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کارگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

زینب فتح الهی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 63-71

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28645

چکیده
  موریانه Microcerotermes diversus Silvestri مهمترین آفت اقتصادی مخرب محصولات چوبی در اهواز می باشد. امکان انتقال افقی موریانه کش های غیر دورکننده ( بین هم آشیانه ای ها ) یک راهکار مهم برای کنترل موریانه ها در سالهای اخیر شده است. در این مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توانایی موریانه ها برای انتقال غلظت های کشنده سموم به موریانه های ...  بیشتر

پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‌هایAphis gossypii و Acyrthosiphon pisum

عماد مهاجری پاریزی؛ حسین مددی؛ حسین الهیاری؛ محمدرضا مهرنژاد

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28646

چکیده
  کفشدوزک‌ها از جایگاه ویژه ای در کنترل بیولوژیک شته‌ها برخوردارند. این موجودات به انواع شته‌ها حمله و نقش مهمی در کاهش جمعیت آنها در محیطهای مختلف دارند. یکی از مهمترین گونه‌های این خانواده کفشدوزک Hippodamia variegata است که در محصولات مختلفی مانند مزارع یونجه و سایر گیاهان علوفه‌ای از جمعیت بالایی برخوردار است. پارامترهای زیستی این شکارگر ...  بیشتر

تأثیر دما بر ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور Diaeretiella rapae ، پارازیتوئید شته روسی گندم، Diuraphis noxia

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 83-95

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28647

چکیده
  ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) روی شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) در 5 دمای 10، 15،20، 25 و 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کمترین و بیشترین طول دوره رشد و نمو پیش از بلوغ زنبور D. rapae به ترتیب در دمای 25 (144/0±23/11 روز) و10 درجه سلسیوس (183/0±297/33 روز) ...  بیشتر

کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ سیده مینو سجادیان

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28648

چکیده
  کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در pH های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت ...  بیشتر

زیست‌شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوکاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ حسین الهیاری

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 111-119

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28649

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae) در حال حاضر مهمترین آفت انار در ایران می باشد. به منظور مطالعه زیست شناسی زنبور Venturia canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) به عنوان یکی از پارازیتوئیدهای فعال در مرحله لاروی این آفت، آزمایشاتی طراحی و اجرا شد. سن ارجح میزبان، زنده مانی زنبورهای بالغ، تعیین روند تخم گذاری بالغین، طول مراحل رشدی نابالغ و واکنش ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان

فاطمه ناصری نسب؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28650

چکیده
  گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی توسط جدای? آنتاگونیست T. harzianum BI با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر و اسید سالیسیلیک به عنوان محرک شیمیایی با غلظت پنج میلی مولار به صورت جداگانه و ترکیبی در شرایط گلخانه مایه زنی شدند. ابتدا اثر اسید سالیسیلیک بر رشد جدایه آنتاگونیست بررسی شد و نتایج نشان داد که تمامی غلظت های مورد استفاده اسید سالیسیلیک باعث کاهش ...  بیشتر

مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) ، در شرایط گلخانه‌ای

الهام کباری تازه شهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی اصغر فتحی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 133-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28651

چکیده
  شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae)، آفت مهم گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه‌ها می‌باشد. میزان خسارت آن در گلخانه‌ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق مقاومت نه رقم از ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته‌جالیز در شرایط گلخانه‌ای ارزیابی شد. در ...  بیشتر

نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae)

افروز فرهاد؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28652

چکیده
  شته غلات Sitobion avenae (F.) (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم گندم و زنبور Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) یکی از پارازیتوئیدهای اصلی این شته در ایران است. در این تحق‍یق، نیازهای گرمایی شته غلات و پارازیتوئید آن در 6 دمای ثابت (10، 15، 20، 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس)، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، روی گندم (رقم پ‍یشتاز) مورد ارزیابی ...  بیشتر

شناسایی و مطالعه بیماریزایی گونه‌های آلترناریای گوجه‌فرنگی و سیب زمینی در استان آذربایجان غربی

زهرا حاجی پور جارچلو؛ یوبرت قوستا؛ سعید رضائی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 155-163

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28653

چکیده
  از مزارع گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی در فصل زراعی 89-1388، اندامهای گیاهی مشکوک به آلودگی توسط جنس آلترناریا جمع آوری شدند. در مجموع 261 جدایه قارچی جداسازی و خالص‌سازی شدند. بر اساس مطالعات ریخت‌شناسی 6 گونه A. alternata, A.tenuissima, A. interrupta, A. arborescense, A. brassicina, و A. tomatophila از روی گوجه‌فرنگی و 3 گونه A. mimicola, A. humuli و brassicina.A از روی ...  بیشتر

رابطه‌ی نوسانات جمعیت سن گندم، Eurygaster integriceps، با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی

رقیه کریم زاده؛ میرجلیل حجازی؛ حسین هلالی؛ شهزاد ایرانی پور؛ سید ابوالقاسم محمدی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28654

چکیده
  سن گندمPut. Eurygaster integriceps مهم‌ترین حشره‌ی آفت گندم و جو در ایران می‌باشد. بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که عوامل مختلف زنده و غیر زنده‌ی محیطی جمعیت‌های‌ این آفت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مطالعه رابطه‌ی موجود بین تغییرات جمعیت سن گندم با عوامل مختلف محیطی شامل متغیرهای اقلیمی، سطح زیر کشت گندم و جو و سطح کنترل شیمیایی مورد ...  بیشتر

دامنه میزبانی و برخی مشخصات مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس موزائیک یونجه در استان کرمان

فاطمه منگلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 179-189

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28655

چکیده
  ویروس موزائیک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AlMV) یکی از مهم ترین ویروس های یونجه در سرتاسر دنیاست. به منظور مطالعه جدایه های این ویروس در استان کرمان، در طی سالهای 1386 تا 1387 از 514 بوته یونجه با علائم موزائیک، زردی، تاولی شدن سطوح برگ ها، بدشکلی و پیچیدگی و 66 بوته سیب زمینی با علائم زرد ابلقی (Calico)، در شهرستان های مختلف استان کرمان نمونه برداری به عمل ...  بیشتر

تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده یApoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران

مرتضی راسخ؛ حسین صادقی؛ مجتبی حسینی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 191-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28656

چکیده
  تنوع و فراوانی زنبورهای گرده افشان مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران از اوایل خرداد ماه بهار تا اواسط آبان ماه 1389 مورد ارزیابی قرارگرفت. با توجه به نوع محصول و دوره گلدهی به طور هفتگی و یا دو هفته یک بار و با استفاده از تور حشره گیری استاندارد اقدام به جمع آوری نمونه های زنبور از مزارع منتخب گردید. در این بررسی، 17 گونه از ...  بیشتر

تاثیر زمان روز و شرایط متفاوت طول روز، بر رفتار کاوشگری زنبور Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae

آرش راسخ؛ حسین الهیاری؛ قدرت اله صباحی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 201-210

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28657

چکیده
  جانورانی که کیفیت محل زندگی خود را تخمین می‌زنند، قادرند رفتار خود را با آن سازگار کنند. پارازیتوییدها نیز سازگاری بسیار بالایی با میزبان‌های خود دارند و در برهمکنش‌های متعدد بین میزبان- پارازیتویید، همزمانی فصلی، از نقش اساسی برخوردار می‌باشد. در تحقیق حاضر با پرورش مراحل نابالغ و حشره کامل زنبور پارازیتویید (Marshall) Lysiphlebus fabarum ...  بیشتر