c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
بـررسی تأثیر ارقـام مختلف بـرنج بر فـراسنجه‏ های جـدول زندگی و رشـد جمعیت زنبـورTrichogramma brassicae ، پـارازیتوئید تخم ساقه ‏خوار برنج Chilo suppressalis

حسین رنجبر اقدم؛ راحله محمودیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52242

چکیده
  در این تحقیق تأثیر ارقام مختلف برنج به‌عنوان حلقۀ اول زنجیرۀ غذایی بر فراسنجه‏های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبه‌عنوان حلقۀ سوم زنجیرۀ غذایی، بررسی شد. در این راستا، چهار رقم برنج رایج در استان مازندران شامل دو رقم زودرس طارم محلی و طارم هاشمی و دو رقم دیررس فجر و ندا به‌عنوان میزبان‏های کرم ساقه‏خوار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایۀ ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)

پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی؛ سیامک کلانتری؛ معصومه رنجبر اقدم

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52243

چکیده
  در سال­های 1388-1387، تعداد 154 پداژه از مراکز توزیع پداژه­های گلایل در کرج جمع‌آوری و پس از کشت، بررسی بافت برگ بوته­ها با آزمونDAS-ELISA حاکی از آلودگی 02/74 درصد بوته­ها به ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV) بود. پس از خالص­سازی بیولوژیکی و تکثیر جدایه­ای به نام BYMV-GPK، دامنه  میزبانی آن تعیین شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides عامل بیماری پوسیدگی ریشۀ برنج با استفاده از نشانگر SSR

خشنود نوراللهی؛ زینب حقی؛ علی اشرف مهرابی اولادی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52244

چکیده
  بیماری پوسیدگی ریشۀ ناشی از Fusarium verticillioides یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برنج در ایلام است. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در شالیزارهای استان ایلام، تعداد 56 نمونۀ آلوده از مزارع شهرستان‌های مختلف جمع‌آوری شد. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گرفت. از آغازگرهای ریزماهواره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان

محمد جواد سلمانی؛ رقیه حبیبی؛ ناصر صفایی؛ محمد علی آقاجانی؛ مریم امینی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52245

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گیاه روغنی آفتابگردان در استان گلستان، پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ خاکزی Macrophomina phaseolina  ایجاد می‌شود. تاکنون راه‌حل قطعی و مؤثری جهت مبارزه با این بیماری یافت نشده است و تنها روش معقول و به‌صرفه، استفاده از ارقام مقاوم است. بر این اساس، میزان مقاومت هجده رقم مختلف متداول و توصیه‌شده برای منطقه، در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه آثار ضدقارچی عصاره پنج‌گونه گیاهی علیه Fusarium solani و Rhizoctonia solani روی لوبیا

هانا کمانگر؛ رقیه همتی؛ علیرضا یزدی نژاد؛ مرتضی موحدی فاضل

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52246

چکیده
  پوسیدگی ریشه از بیماری‎های پراهمیت لوبیا در استان زنجان دارد و دو بیمارگر قارچی Rhizoctonia solani و Fusarium solani عوامل اصلی ایجاد‎کنندة این بیماری در منطقه‌اند. در این تحقیق بازدارندگی عصارة ان-هگزانی، دی اتیل اتری، کلروفرمی و اتانولی پنج گونة گیاهی شامل اسپند (Peganum harmala)، آویشن کوهی (Thymus kotschyanus)، بومادران (Achillea wilhelmsii)، پونه(Mentha pulegium) و سیر(Allium ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختار فیلوژنتیکی گونۀTrichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم‌های ایران

بهار کریمیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ دوستمراد ظفری؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ شهرام نعیمی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 59-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52248

چکیده
  استرین‌های قارچ Trichoderma harzianum به‌دلیل کاربرد در کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی و تأثیر بر زندگی بشر، اهمیت فراوانی دارند. در تحقیق حاضر، ساختار فیلوژنتیکی این گونه به‌دست‌آمده از مناطق جغرافیایی مختلف و زیستگاه‌های متنوع در برخی اقلیم‌های ایران (NC، SCD و CSW) بررسی شد. به‌منظور بررسی و غربال اولیه، انگشت‌نگاری 239 جدایۀ به‌دست‌آمده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Say، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52249

چکیده
  در این بررسی ترجیح میزبانی و دورة زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی بررسی شد. در مورد تمام صفات مورد بررسی بین ارقام مختلف اختلاف معنادار مشاهده شد. کمترین تعداد حشرات کامل جلب‌شده روی ارقام راجا، کاردینال و بریجت به ترتیب با میانگین 33/0، 5/0 و 5/0 عدد در هر بوته و کمترین تعداد تخم روی ارقام برایت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قابلیت تولید تریکوتسین در جدایه‌های قارچ culmorum Fusarium مزارع گندم استان آذربایجان غربی بر اساس ردیابی ژن Tri13

آزاد لاوا؛ محمد سالاری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52250

چکیده
  قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبلة گندم، قادر به تولید داکسی‌نیوالنول، نیوالنول و مشتقات استیلی آنها است. بررسی حاضر به منظور ردیابی ژن Tri13 با استفاده از جفت‌آغازگرهای Tri13DONR/Tri13F و Tri13R/Tri13NIVF جهت تعیین پتانسیل جدایه‌های قارچ F. culmorum استان آذربایجان غربی در تولید داکسی‌نیوالنول و نیوالنول صورت پذیرفته است. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52251

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دو رقم حساس و مقاوم گندم بر تعدادی از ویژگی­های دموگرافیک و نرخ شکارگری تمام مراحل لاروی و حشرات کامل نر و مادة کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شتة روسی پرورش‌یافته روی هر دو رقم بررسی شد. تجزیة داده­های دموگرافی با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله و داده­های نرخ شکارگری با استفاده از برنامة نرخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختار تنوع گونه‏ای سوسک‏های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل‏های استان کردستان

حامد غباری؛ جاماسب نوذری؛ حسین الهیاری؛ مارک کالاشیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 101-109

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52252

چکیده
   سوسک‏های خانوادۀ Buprestidae  یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل‏های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک‏ها در جنگل‏های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله‏های چسبندۀ رنگی، سطلی رنگی و تلۀ پنجره‏ای، طی سال‌های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک‏های مذکور متعلق به 44 گونه جمع‏آوری شد. ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بیماری پژمردگی شاخۀ درخت و نهال زیتون و کاهش جمعیت عامل بیماری با استفاده از روش آفتاب‌دهی خاک(Soil solarization) در استان‏های زنجان و گلستان

حسین صارمی؛ علی عمارلو

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52253

چکیده
  خشکیدگی شاخه در درختان، نهال‌ها و قلمه‏های زیتون در ایران و بسیاری از مناطق دنیا یکی از مهم‌ترین بیماری‏های زیتون محسوب می‏شود. این بیماری در بسیاری از مناطق زیتون‏کاری کشور از جمله زنجان (طارم)، گرگان و مشهد خسارات زیادی وارد می‌آورد و شیوع آن رو به گسترش است. به‌منظور مطالعۀ علل بیماری و کنترل آن، باغ‏ها و نهال‌های زیتون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس‌های فلورسنت جداشده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. tritici ، عامل بیماری پاخوره گندم

اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ مقصود پژوهنده؛ علیرضا علی زاده

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52254

چکیده
  در این تحقیق، از 21 استرین سودوموناس فلورسنتمختلف به منظور بررسی قدرت بازدارندگی آنها علیه قارچ عامل پاخورة غلات، (Ggt) Gaeumannomyces graminis var. triticiاستفاده شد. بدین ترتیب که بعد از بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی استرین‌های باکتریایی، آزمون بازدارندگی جدایه‌ها علیه عامل بیماری پاخورة گندم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد برخی از این استرین‌ها قدرت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی گروه ‏های آناستوموزی ریزوکتونیای سیب‏زمینی در استان‏های همدان و کردستان و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها با استفاده از گونه‏ های تریکودرما

روشن محمدی؛ دوستمراد ظفری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52255

چکیده
  در طی مطالعه درباره بیماری ریزوکتونیایی سیب ‏زمینی در سال 1385، از مزارع و انبارهای سیب‏زمینی استان‏های همدان و کردستان، پنجاه جدایه با مشخصات قارچ Rhizoctonia. solani از ساقه و ریشه و هشت جدایه از سختینه ‏های موجود در سطح غده ‏ها جداسازی شد. بعد از رنگ‏ آمیزی هسته و بررسی‏ های فیزیولوژیکی، تمام جدایه‏ های تحت مطالعه با عنوان گونۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis روی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis در وضعیت آزمایشگاهی

امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر؛ آرش راسخ

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 151-159

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52256

چکیده
  واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis Mani  روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett در وضعیت آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش، واکنش تابعی یک زنبور ماده (با عمر کمتر از یک روز) به‌مدت 24 ساعت روی تراکم ­های 5، 10، 20، 40، 60 و 100 عدد پورۀ سن سوم سفیدبالک نیشکر در درون یک قفس گیره­ای (با قطر 2 سانتی­متر و ارتفاع 1 سانتی‌متر) بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جدول زندگی کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri با تغذیه از کیسه های تخم بالشک مرکباتPulvinaria aurantii روی نارنگی کلمانتین و نارنج

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 161-170

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52257

چکیده
  کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsantیکی از کارامدترین شکارگرهای بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii Cockerell است. در این تحقیق، ویژگی­های زیستی کفشدوزک C. montrouzieri با تغذیه از کیسه­های تخم P. aurantii پرورش‌یافته روی برگ­های دو گیاه میزبان (نارنگی کلمانتین و نارنج) در شرایط کنترل‌شده در دمای 1±26 درجۀ سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دورۀ نوری 14 ساعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نسب‏شناسی ژنی برای قطعه ‏توالی‏های افتراقی بیان‌شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشة گوجه‏ فرنگی

مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 171-184

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52258

چکیده
  بعضی سویه‏های تریکودرما به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علیه بیمارگرهای گیاهی استفاده شده‌اند. روش نمایش افتراقی تکثیر نسخه‏های معکوس mRNA (DDRT-PCR) استفاده شد تا ژن‏های متمایز بیان‌شدة سویة T. harzianum T7 در طول مراحل کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه ‏فرنگی ردیابی شود. تولیدات DDRT-PCR روی ژل ‏آگارز تفکیک و 42 باند افتراقی برش خالص‏سازی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة فون مگس‌های گرده‌افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران

رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری؛ بابک قرالی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 185-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52259

چکیده
   مگس‏های زنبورنما (bee flies) از گرده‌افشان‏های مهم در طبیعت ‏به‌شمار می‌روند و لاروهای آنها پارازیت یا شکارگر حشراتی از قبیل سوسک‏ها و کپسول تخم ملخ‏ها هستند. این حشرات از لحاظ تنظیم طبیعی مهم محسوب می‏شوند. در این بررسی با استفاده از تور حشره‏گیری و تله‌های تشتکی (pan traps)، حشرات بالغ مگس‏های Bombyliidae در استان البرز از تاریخ ...  بیشتر