c3518cb17d976b8
کاهش برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی با القای تغییرات سیستمیک در شاخسار هورمون پاشی‌شده گیاه ناشی از برهم‌کنش‌های رقم و هورمون

عظیم نعمتی؛ بابک ظهیری؛ محمد خانجانی

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 221-233

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.299744.1006934

چکیده
  هورمون‌های گیاهی از ترکیباتی هستند که به دنبال حمله گیاه‌خواران افزایش یافته و توانایی دفاعی گیاه را بالا می‌برند. ایده کاربرد خارجی هورمون روی محصولات گیاهی به منظور القای مقاومت نسبت به حشرات گیاه‌خوار با بررسی واکنش‌های رفتاری و فیزیولوژیک شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی سه رقم گوجه‌فرنگی شامل دهقان، ...  بیشتر

فیتوهورمون اسپرمیدین و القا مقاومت دو رقم متحمل ترمه و حساس کاپیتان گوجه فرنگی به بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum fsp. Lycopersici

سید کاظم صباغ؛ مسعود گلستانی؛ محمد رضا سرافراز اردکانی؛ عباسی اسماعیل؛ مرضیه طاهری

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 297-313

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.299224.1006932

چکیده
  در این تحقیق اثر پلی آمین اسپرمیدین در القا مقاومت گیاه گوجه فرنگی به این بیماری پژمردگی فوزاریمی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum fsp. lycopercisi در دو رقم حساس کاپیتان و متحل ترمه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یک طرح فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه انجام گردید. محلول اسپرمیدین با غلظتهای 1 و 1/0 میلی مولار ...  بیشتر

بر‎ ‎هم‌کنش تغذیه‌ای بین گونه‌های مختلف قارچ‌‌های میکوریز و فلفل ‏Capsicum annum L.‎‏ و اثرات ‏آن بر پارامترهای زیستی شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ‎،‎ ‎در شرایط گلخانه

مصطفی حسنوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 289-300

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.285107.1006898

چکیده
  شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ، حشره­ای چندخوار می­باشد که در شرایط گلخانه و مزرعه به تعداد زیادی از گیاهان خسارت می‌زند. در این تحقیق، تأثیر پنج تیمار قارچ- ریشهآرباسکولار (AMF)شامل Glomus caledonium، etanicatumG.، G. geosporum، G. intradicese و G. mosseae به همراه شاهد بر میزان فنل کل گیاه فلفل­دلمه­ای و همچنین تأثیر آن‌ها بر پارامترهای زیستی شتة M. persicaeبررسی ...  بیشتر

بررسی تأثیر بیولوگ سیدروفوریک در دماهای مختلف بر فراسنجه‏ های زیستی کنۀ تارتن Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)

نازنین مرادزاده؛ ملیحه لطیفی؛ سید رسول صحافی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 129-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.272104.1006874

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، بقا و تولیدمثل کنۀ تارتن روی گیاه لوبیا تحت تأثیر بیولوگ سیدروفوریک (ترکیب القاکنندۀ مقاومت در گیاه) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 10± 75 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجه سلسیوس پرداخته شد. برای تیمار گیاهان، برای هر گلدان 2/0 میلی‌لیتر از بیولوگ ...  بیشتر

بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

فهیمه مروی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.257842.1006846

چکیده
  در این پژوهش، برای تعیین سطوح مقاومت رقم‏های لوبیا به Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماری‌زایی به دو روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایه‌زنی گیاه‏چه‌ها در گلخانه انجام شد. سپس حساس‌ترین رقم لوبیا (رقم ناز، به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی) برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فلاونوئیدهایی نظیر کوئرستین (Quercetin) ...  بیشتر

بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی؛ منیژه پناهی خانقاه؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 131-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.248392.1006819

چکیده
  شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius)، یکی از آفات مهم غلات دانه­ریز به‌ویژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)های زیستی شته درون اتاقک رشد تنظیم­شده در دمای 2±25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دورۀ نوری14:10 (روشنایی: تاریکی) در قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرت­های خردشده تعیین شد. عامل اصلی شامل دو رقم گندم (سای­سونز و شیرودی) و عامل ...  بیشتر

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.232203.1006781

چکیده
  پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می‌تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به‌عنوان غذا استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش‌هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum،Tetranychus urticae وAphis gossypii  تحت تأثیر گیاهخواری افراد هم‌گونه روی گیاه خیار قرار می‌گیرد، و اینکه ...  بیشتر

کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 253-261

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

چکیده
  پسیل گلابی  Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم‌ترین آفت‌های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول‌ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش‌های فنی و مؤثر در کنترل آفات مکنده به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این ...  بیشتر

تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59293

چکیده
  تأثیر ناهمسازی (آنتاگونیستی) سی سویۀ باکتری Pseudomonas fluorescens جداسازی‌شده از خاک‌های مناطق مختلف روی Phytophthora drechsleri عامل انگومک (گموز) پسته در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بررسی شد. در آزمایشگاه، برای ارزیابی توان بیوکنترلی سویه‌ها از آزمون کشت متقابل و متابولیت‌های فرار استفاده شد. در آزمون کشت متقابل سویۀ T17-4 با 904/61 درصد و در آزمون ...  بیشتر