c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
تیپ آمیزشی و وضعیت باروری در جمعیت های قارچ Bipolaris sorokiniana، عامل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم در ایران

فرشاد کرمیان؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.321335.1006972

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه با عامل Bipolaris sorokiniana، به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در بسیاری از مناطق جهان مطرح است. در طی سال‌های زراعی 1396 و 1397، تعداد 147 جدایه تک اسپور قارچ از مزارع گندم استان‌های البرز (کرج)، کرمانشاه (کرمانشاه)، آذربایجان غربی (میاندوآب)، گلستان (گرگان) و فارس(شیراز) به دست آمد. پس از شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.304142.1006944

چکیده
  پروانه برگخوار چمن با نام علمی Spodoptera cilium (Guenee 1852) یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ Beauveria bassiana Vuill (Bals.) شامل IRAN440C و IRAN441C روی لاروهای S. cilium در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ صورت گرفت. لاروها در دمای۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تناوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب‌زمینی، Zeller Phthorimaea operculella

قدیر نوری قنبلانی؛ لیلا متقی نیا؛ زهرا عابدی؛ علیرضا نوری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328323.1006976

چکیده
  زنبورVenturia canescens Gravenhorst یکی از پارازیتوئیدهای مهم بال‌پولکداران آفت است که پراکنش جهانی دارد. برای ارزیابی کارآیی دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک، مطالعه‌ رفتار جستجوگری آن‌ها ضروری است. در بررسی حاضر، ترجیح سنی میزبان (بین لاروهای سنین اول و چهارم)، واکنش تابعی (تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 64 عددی از لاروهای سن چهارم) و تداخل متقابل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اسانس نانوکپسوله پونه: تولید و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

مریم ملک محمدی؛ معین جعفری پوردراگاهی؛ امیرعباس رفعتی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 41-58

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328618.1006977

چکیده
  استفاده از اسانس‌های گیاهی در برنامه‌های مدیریتی آفات به عنوان جایگزین یا مکمل حشره‌کش‌های شیمیایی، ایمن و نویدبخش به نظر می‌رسد. چنین امکانی منوط به رفع نواقصی همچون ناپایداری شیمیایی، تبخیرپذیری و حلالیت کم اسانس‌های گیاهی در آب است. استفاده از نانوفرمولاسیون‌ها با امکان رهایش کنترل شده یک راه‌کار مؤثر در جهت رفع نواقص فوق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

سیروس آقاجانزاده؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ محمود حسن‌زاده؛ اسماعیل غلامیان

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 59-71

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.318535.1006968

چکیده
  کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri Mulsant از عوامل مفید در باغ‌‌های مرکبات علیه شپشک‌های گیاهی می‌باشد. اثر چهار تیمار حشره‌کش در غلظت توصیه شده شامل روغن معدنی EC 1 درصد، روغن معدنی مایونز 1 درصد، صابون حشره‌کش پالیزین 5/2 در هزار و بوپروفزین 5/0 در هزار به همراه تیمار شاهد (آب) روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک شکارگرC. montrouzieri تعیین شد. آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
القای مقاومت آنتی‌بیوزی در فلفل دلمه‌ای، Capsicum annuum L.، علیه شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، با محلول‌پاشی کودهای ریزمغذی

طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 73-85

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.319609.1006969

چکیده
  کیفیت گیاهان میزبان به عنوان سطح اول تغذیه و یک عامل کلیدی موثر، توانایی زیستی آفات گیاهخوار را تحت تاثیر قرار می‌‎دهد. شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی با دامنه میزبانی وسیع و توانایی بالا در انتقال بیمارگر‌‌های مهم ویروسی است. این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول‌‌پاشی کودهای ریزمغذی آلفا آهن، سولفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی قارچکش بیولوژیکی رویین1 در مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند

مهیار شیخ الاسلامی؛ شهرام نعیمی؛ ُسید باقر محمودی؛ علی جلیلیان

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 87-95

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.315025.1006962

چکیده
  در این تحقیق، کارآیی ماده بیولوژیکی رویین 1 بر اساس باکتریBS 106 Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با عامل Rhizoctonia solani بررسی شد. آزمایش به صورت طرح آماری کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در دو مزرعه تحقیقاتی در شهرستان کرمانشاه در سال زراعی 98-1397 انجام گردید. عامل اصلی شامل شش تیمار به ترتیب تیمار بذر با ماده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی محیط کشت در تولید اسپور و کریستال باکتری Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki و ارزیابی زهرآگینی آن روی لارو سن دوم پروانه Ephestia kuehniella

المیرا مختارنژاد؛ شهرام ارمیده؛ محمود رضازاد ‌باری؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ محمدرضا رضاپناه؛ مریم فروزان

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 97-113

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.320155.1006970

چکیده
  در پژوهش حاضر بیمارگری اسپور و کریستال باکتری (HD-1) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki تولیدشده در انواع محیط کشت در شرایط تخمیری و غیر‌تخمیری روی سن دوم لاروی Ephestia kuehniella L. بررسی شد. تعداد کلنی‌، تعداد اسپور، ضریب شکست نوری (OD) و وزن خشک سلولی در محیط کشت غنی‌شده و غنی‌نشده در شرایط تخمیری پس از 96 ساعت کشت به‌ترتیب (1014‌×2/28 CFU برمیلی‌لیتر،‌1010×‌8/11اسپوربرمیلی‌لیتر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران

صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طاها دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علیپور

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.314891.1006965

چکیده
  شناسایی منابع ژن‌های مقاومت گیاهچه‌ای و گیاه کامل برای هرمی کردن ژن‌ها، آرایش ژنی و ایجاد ارقام گندم دارای مقاومت پایدار، برای کنترل زنگ قهوه‌ای گندم، با عامل .Puccinia triticinea Erickss امری ضروری است. در این پژوهش تعداد 218 ژنوتیپ گندم بومی ایران که از مناطق مختلف جمع‌آوری شده بود، در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلستان اهواز طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تنوع ژنتیکی ناحیه 3′UTR جدایه‌های ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) خراسان با جدایه‌های ایران و سایر نقاط دنیا

جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ سید باقر محمودی

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.303394.1006941

چکیده
  ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus, BBSV) ازجمله ویروس‌های خاک‌برد چغندرقند است. در این تحقیق، 80 نمونه چغندرقند از مزارع خراسان رضوی و شمالی جمع‌آوری شد. پس از استخراج RNAی کل آن‌ها، ناحیه 3'UTR ژنوم ویروس به تعداد 315 نوکلئوتید با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با رونویسی معکوس و بهره‌گیری از آغازگرهای اختصاصی رفت و برگشتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر طول دوره رشدی بر طول عمر و رفتارهای جفت گیری حشره کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus

اعظم امیری

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 149-156

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.335690.1006990

چکیده
  این مطالعه اثر طول دوره رشدی پیش از بلوغ بر طول عمر حشره کامل و رفتارهای جفت گیری سوسک چهار نقطه ای حبوبات، (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus را بررسی می‌کند. در آزمایش حاضر، از تخم‌های هم‌سن و حشرات کامل باکره یک روزه استفاده شد. طول عمر حشرات کامل مرتبط با هر دوره رشدی، تعداد تخم و درصد تفریخ و پارامترهای مرتبط با جفت گیری شامل درصد موفقیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر ضایعات گریپ‌فروت و کنجاله کنجد در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه گوجه‌فرنگی

سمانه کریمی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ فرناز فکرت

دوره 52، شماره 2 ، بهمن 1400، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.303384.1006964

چکیده
  در این تحقیق، اثرات ضایعات خشک گریپ‌فروت در سطوح (w/w) 3، 5 و 7% و کنجاله کنجدw/w) ) 5/0، 1 و 5/1% جهت کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica درون ریشه گوجه‌فرنگی در خاک سترون و غیر سترون در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین نسبت C:N خاک، فنل کل ریشه، کلروفیل و فاکتورهای رشدی گیاه میزبان ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای ضایعات گریپ‌فروت ...  بیشتر