c3518cb17d976b8
بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus

محسن فرزانه؛ مسعود احمدزاده؛ علیرضا قاسم پور؛ منصوره میر ابوالفتحی؛ محمد جوان نیکخواه؛ عباس شریفی تهرانی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24326

چکیده
  آفلاتوکسین به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین توکسین‌های قارچی برای انسان و دام محسوب می‌شود. آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین، سبب زیان اقتصادی در کشاورزی، صنایع غذایی و دامی می‌شود. در طبیعت میکروارگانیسم‌هایی وجود دارند که با مکانیسم‌های مختلف، قادر به کاهش این آلودگی در محصولات کشاورزی هستند. در این راستا نحوه تأثیر چهار ...  بیشتر

بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم

فائزه باقری؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ روح اله صابری ریسه

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 199-208

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24327

چکیده
  یکی از ویژگی‌های مهم سودوموناس‌های فلورسنت، که با توانایی بیوکنترل آنها در ارتباط است، قدرت و توانایی آنها در ایجاد تنوع فازی طی کلونیزاسیون ریزوسفر می‌باشد. برای بررسی این پدیده ابتدا 24 جدایه باکتریایی سودوموناس فلورسنت که در مقابل قارچ Ggt هاله بازدارندگی بین 67/14-3 میلی‌متر ایجاد کردند برای انجام آزمایش گلخانه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 209-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24328

چکیده
  برای کسب اطلاعاتی دقیق در مورد توان تولیدمثلی کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze و مقایسه آن با توان تولیدمثل شته سیاه باقلا، Scopoli Aphis fabae، جدول زیستی باروری این دو حشره در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده (دمای C?1± 23) مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های خام جدول زندگی با مدل اویلر-‌‌لوتکا تجزیه شد. برای محاسبه خطای استاندارد پارامتر‌های رشدی جمعیت و تولید ...  بیشتر

مقایسه DNA بارکدینگ با روش کلاسیک در جهت تشخیص پنج گونه شته درختان میوه در مشهد

ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 217-226

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24329

چکیده
  شته‌ها از آفات مهم کشاورزی هستند، اما گرایش تکاملی آنها به سمت کاهش ویژگی‌های مفید تاکسونومیک و تغییر‌پذیری صفات ظاهری به‌دلیل تأثیر عوامل محیطی و میزبان گیاهی، شناسایی مرفولوژیک آنها را در برخی مواقع دچار مشکل می‌نماید. مدیریت صحیح این آفات مستلزم شناسایی دقیق آنها است، لذا استفاده از روش‌های نوین شناسایی می‌تواند در زمینه ...  بیشتر

مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی

پرستو مطلبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ سید محمود اخوت؛ خلیل بردی فتوحی فر

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 227-239

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24330

چکیده
  به منظور تعیین تنوع ژنتیکی Pyricularia grisea، 35 جدایه تک اسپور بر اساس انگشت‌نگاری DNA به روش rep-PCR و شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی در این تحقیق استفاده شدند. جدایه‌ها در سالهای 1376-1378 از خوشه‌های آلوده به بیماری بلاست مزارع برنج استان گیلان جمع‌آوری گردید. برای تعیین تنوع ژنتیکی و شناسایی دودمان‌های کلونی پراکنده در جمعیت قارچ، از دو آغازگر ...  بیشتر

سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری‌شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum)

فاطمه حمزه وی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 241-249

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24331

چکیده
  در این پژوهش سمیت تنفسی اسانس برگ گیاهان اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehnh. و بطری‌شور Callistemon viminalis (Gaertn) روی حشرات کامل 1 تا 3 روزه شپشه آرد Jacquelin du Val. Tribolium confusum در ظروف خالی و در ظروف محتوی گندم و همچنین روی لاروهای 5 و 20 روزه آن بررسی شد. اسانس گیاهان با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب استخراج شد. آزمایش‌ها در دمای 1±27 درجه سلسیوس ...  بیشتر

مطالعه تخصص‌یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته‌دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن

عبداله احمدپور؛ یوبرت قوستا؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ کیوان غضنفری

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 251-259

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24332

چکیده
  به منظور تعیین تخصص‌یافتگی و دامنه میزبانی جدایه‌های قارچ Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی، تعدادی از نهال‌های بذری درختان میوه هسته‌دار شامل زردآلو، بادام، آلوچه، آلو، هلو، گیلاس و آلبالو، درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی، زالزالک و ولیک) و گیاهان زینتی (رز، گل محمدی و نسترن) در شرایط گلخانه تحت آزمون‌های بیماری‌زایی قرار گرفتند. ...  بیشتر

گونه‌های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی

محمدرضا عتیقی؛ ابراهیم پورجم؛ سید محمود اخوت

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 261-266

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24333

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان باغی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388 و 1389، تعداد 170 نمونه خاک و ریشه طی فصول مختلف جمع‌‌آوری و نماتدها با استفاده از روش الک و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه به گلیسیرین خالص منتقل و پس از آن اسلایدهای دائمی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ...  بیشتر

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 267-273

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24334

چکیده
  موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) یک آفت مهم چوب در استان خوزستان بوده که خسارت‌های اقتصادی جدی را به لوازم سلولزی وارد می‌نماید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این آفت، 13 جمعیت از نقاط مختلف استان خوزستان به علاوه 2 نمونه از جزیره خارک و بندرعباس جمع‌آوری گردید. بعد از استخراج ژنوم، یک قطعه با طول 486 جفت باز از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ...  بیشتر

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

آرزو حیدرزاده؛ غلامحسین مروج؛ سعید هاتفی؛ جواد شباهنگ

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24335

چکیده
  سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت ...  بیشتر

مقایسه کارایی تعدادی از علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana)

سمیه فروزش؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ فاطمه دستاران

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 285-293

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24336

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علف‌کش‌های ثبت شده در ایران برای کنترل علف هرز یولاف وحشی، دو آزمایش مجزا به صورت گلخانه‌ای، در بخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در هر آزمایش‌ یک جمعیت یولاف وحشی توسط 10 تیمار علف‌کشی با 12 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

جدایه‌های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

سمانه سماوات؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 295-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24337

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثرات آنتاگونیستی جدایه‌های spp. Rhizobium علیه قارچ (AG-4) Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا، تحت شرایط آزمایشگاه و گلخانه با یکدیگر مقایسه شد و توانایی آنها در تولید متابولیت‌های ثانویه ضد قارچی از جمله هیدروژن سیانید، سیدروفور و پروتئاز بررسی گردید. نتایج نشان داد که جدایه RH3در بازدارندگی از رشد قارچ بیشترین تأثیر را در ...  بیشتر

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

آیت اله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 303-313

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24338

چکیده
  در این آزمایش نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 315-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24339

چکیده
  بتا آمینو بوتیریک اسید به عنوان یک محرک القاء مقاومت در گیاهان علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی معرفی شده است. در این تحقیق القاء برخی ترکیبات دفاعی از جمله آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز توسط این ترکیب علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica در گیاه خیار بررسی شده است. نتایج نشان داد که مایه‌زنی ریشه‌های خیار آلوده به نماتد مولد ...  بیشتر

توسعه راهبرد مدیریت ساقه‌خوار نواری (Chilo suppressalis) در برنج هیبرید در مازندران

ترانه اسکو؛ فرزاد مجیدی شیلسر؛ سید اصغر دریاباری

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 325-330

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24340

چکیده
  برنج از مهمترین محصولات غذایی در دنیا است. در میان ارقام و لاین‌های مختلف برنج، برنج هیبرید پتانسیل افزایش محصول را تا 30 درصد نسبت به ارقام بومی دارد. این رقم امروزه در دنیا نقش مهمی در مبارزه با گرسنگی ایفا می‌کند. برای جلوگیری از خسارت کرم ساقه‌خوار نواری، توسعه استراتژی‌ مدیریت آفات ضروری است. در راستای رسیدن به این هدف، بکارگیری ...  بیشتر

بیماریزایی و تنوع ژنتیکی استرین‌های Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه در استان همدان

علی حیدری؛ غلام خداکرمیان

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 331-338

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24341

چکیده
  یونجه (Medicago sativa) از گیاهان مهم علوفه‌ای و استان همدان منطقه‌ای مناسب برای رشد آن است. پژمردگی باکتریایی یونجه که توسط Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus ایجاد می‌شود، یکی از بیماریهایی است که سبب کاهش محصول در این استان می‌شود. این بیماری تاکنون به صورت جامع در استان همدان مورد بررسی قرار نگرفته است. در این بررسی از مناطق مختلف یونجه‌‌کاری ...  بیشتر

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 339-351

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24342

چکیده
  در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis روی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum و القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد F. oxysporum f. sp radicis-cucumerinum و B. subtilis آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های سالیسیلیک اسید روی رشد ...  بیشتر

مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorabditis bacteriophora و باکتری همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii

جواد کریمی؛ عباس مکرم حصار؛ مهناز حسنی کاخکی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، صفحه 353-363

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24343

چکیده
  نماتودهای انگل حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می‌باشند. از میان گروه‌های مرتبط با این نماتودها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایر گروه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی گونه‌های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر