c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 183-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36675

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388و 1389 تعداد 120 نمونه خاک از فراریشۀ گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در خاک با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج‌شده به گلیسیرین منتقل شد و پس از تهیۀ اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراوانی جمعیت، تغذیه از شکار و جثۀ بدن سن شکارگر Orius minutus با تغذیه از Tetranychus urticae روی شش رقم سیب‌زمینی

سید علی اصغر فتحی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 191-201

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36670

چکیده
  کنۀ دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، یکی از آفات سیب‌زمینی در منطقۀ اردبیل است. در پژوهش حاضر، تراکم جمعیت کنۀ دولکه‌ای و سن شکارگر Orius minutus L. روی شش رقم سیب‌زمینی در شرایط مزرعه‌ای و در دو سال 1390 و 1391 مطالعه شد. همچنین، میزان جلب‌شوندگی و جثۀ بدن سن شکارگر روی شش رقم سیب‌زمینی آلوده به کنۀ دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی نیز بررسی شد. کمترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مرور کنه‌های خانوادۀ ( Rhagidiidae (Acari: Prostigmata ایران همراه با گزارش یک جنس و سه زیرجنس جدید

شیما یزدان پناه؛ شهروز کاظمی؛ میلوسلو زاکاردا

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 203-210

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36671

چکیده
  کنه‌های خانوادۀ Rhagidiidae شکارگرانی هستند که اغلب در زیستگاه‌های خاکی زندگی می‌کنند. در بررسی فون کنه‌های خاک‌زی فضاهای سبز و باغ‌های شهر تهران در سال 1380 و نیز جنگل‌های بلوط منطقۀ کوهمره سرخی استان فارس در سال‌های91-1390، جنس Cambridge, 1876 Poecilophysis و سه گونۀ متعلق به سه زیرجنس از آن جمع‌آوری و شناسایی شدند که گزارش همۀ آنها برای فون کنه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایران

آتوسا فرحپور حقانی؛ رضا حسینی؛ علی اکبر عبادی؛ علی اعلمی؛ فرزاد مجیدی ‌شیل‌سر

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 211-223

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36684

چکیده
  به‌منظور بررسی وجود تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo supperssalis در استان‌گیلان، 37 نمونه لارو (لارهای سن 4 تا 6) از 17 شهرستان انتخاب شدند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در سه جمعیت شرق، مرکز و غرب دسته‌بندی شدند. DNA استخراج شده از نمونه‌ها با استفاده از 12 آغازگر تصادفی تکثیر شد. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر محیط‌های ‌کشت مختلف بر زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygater integriceps

سیامک روشندل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ حسین اللهیاری؛ رسول مرزبان

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 225-234

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36668

چکیده
  زهرآگینی کنیدی‌ها و بلاستوسپورهای تولیدی قارچ Metarhizium anisopliae در محیط‌های کشت مختلف علیه پوره‌ها و حشرات بالغ سن گندم Eurygaster integriceps بررسی شد. آزمایش‌ها با آرایش فاکتوریل ‌در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام ‌شد. کلیۀ آزمون‌های تعیین زهرآگینی به روش زیست‌سنجی غوطه‌وری با غلظت‌های 103 تا 107 اسپور بر میلی‌لیتر انجام شد. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آردآلود Planococcus citri روی گیاه حسن‌یوسف در شرایط گلخانه‌ای

سمیرا قربانیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ حمید قاجاریه

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 235-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36676

چکیده
  شپشک آردآلود Planococcus citri(Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از رایج‌ترین آفاتی است که روی گیاهان زینتی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی مستعد آلودگی به این آفت، حسن‌یوسف Solenostemon scutellarioides (L.)Codd است. کفشدوزک کریپتولموس Cryptolaemus montrouzieriMulsant (Coleoptera: Coccinellidae)  یک شکارگر چندخوار است که برای کنترل شپشک‌های آردآلود استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی سویه‌های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته

سید رضا فانی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ مهدیه علیپور مقدم؛ عبدالحمید شرافتی؛ مهدی محمدی مقدم؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36672

چکیده
  طی سال‌های 1387 تا 1390، 100 نمونه خاک از ریزوسفر گیاه، چاله کودی و سطح باغ‌های پستۀ استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی و سمنان با هدف یافتن سویه‌های مناسب تریکودرما، به منظور کنترل بیماری گموز پسته، جمع‌آوری و بررسی شد. با استفاده از محیط‌های اختصاصی و عمومی، 32 سویه Trichoderma harzianum غالباً از ناحیۀ ریزوسفر به‌دست آمد. پس از تعیین میزان کارایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 253-262

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36674

چکیده
  بیماری پوسیدگی سفید ریشۀ سیر با عامل Sclerotium cepivorum یکی از بیماری‌های مهم سیر در استان همدان است. در این تحقیق، بعد از جداسازی بیمارگر از گیاهان آلوده، با آزمون اثبات بیماری‌زایی مناسب‌ترین جدایه برای مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انتخاب گردید. 175 جدایه باکتری از خاک و منطقۀ ریزوسفر گیاه سیر در مزارع شهرستان همدان جداسازی و خالص‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نخستین گزارش (Apicomplexa: Eugregarinida: Actinocephalidae)Stictospora sp. و بیمارگری آن روی لارو کرم سفید ریشۀ Polyphylla adspersa از ایران

جمیله الوندی؛ جواد کربمی برنگ؛ جرزی لیپا

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 263-272

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36669

چکیده
  تک‌سلولی‌های  Eugregarinidaانگل داخلی رودۀ تعداد کثیری از بی‌مهرگان‌اند که به شاخۀ Apicomplexa تعلق دارند. افراد این راسته به سبب داشتن تروفوزوئیت‌های بزرگ، نداشتن شباهت مرفولوژیک و رفتاری بین دو مرحلۀ تروفوزوئیت و اسپوروزوئیت، دارا بودن حداقل بیماری‌زایی در میزبان و نیز استقرار هسته در قسمت دئوتومریت خود شناخته می‌شوند. به‌منظور مطالعۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Ascochyta rabiei، عامل برق‌زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR

منصوره رحیمی؛ سید کاظم صباغ؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسن سلطانلو؛ محمد سالاری؛ ناصر پنجه که

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 273-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36673

چکیده
  بیماری برق‌زدگی با عامل Ascochyta rabiei یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های نخود است. در این تحقیق، با هدف مطالعۀ ساختار ژنتیکی قارچ عامل بیماری، نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی از مزارع هشت منطقۀ مختلف استان لرستان (ازنا، الشتر، بروجرد، پلدختر، چگنی، خرم‌آباد، کوهدشت و نورآباد) صورت گرفت. پس از کشت نمونه‌ها روی محیط کشت اختصاصی آرد نخود، دکستروز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پراکنش فضایی و تغییرات جمعیت گونه‌های مهم بال‌ریشکدار روی گندم

لیلا رمضانی؛ نوشین زندی سوهانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 283-290

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36677

چکیده
  دینامیسم جمعیت و پراکنش فضایی دو گونۀ بال‌ریشکدار رایج روی غلات، Thrips tabaci Lindeman, 1888  و Haplothrips tritici Kurdjomov, 1912 طی سال‌های 1388-1390 بررسی شد. یک مزرعۀ گندم به وسعت یک هکتار در محوطۀ دانشگاه رامین خوزستان، واقع در جنوب غرب اهواز انتخاب شد و از بال‌ریشکداران موجود نمونه‌برداری هفتگی به‌عمل آمد. با استفاده از شاخص‌های تیلور و آیوائو، پراکنش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ اشکبوس دهداری

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 291-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36679

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش هفت رقم گلخانه‌ای اصلاح‌شدۀ‌ گوجه‌فرنگی موجود در بازار شامل دو رقم از انگلستان (GH1 و GH12)، دو رقم از تایلند (Karina و Ajeet)، سه رقم از هندوستان (Manisha، Tolstoi و Cluster5) و رقم بومی مزرعه‌ای درتوم (که به میزان چشمگیری در استان کهگیلویه و بویراحمد کشت می‌گردد)، در برابر نماتد ریشه گرهی، M. javanica، در شرایط گلخانه‌ صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کنترل بیولوژیک بیماری‌ پوسیدگی آلترناریایی گوجه‌فرنگی توسط استرین‌های Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمد زاده؛ سیاوش ترابی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 299-305

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36678

چکیده
  میوه‌های گوجه‌فرنگی هم در مزرعه و هم در انبار در معرض پوسیدگی‌های میکروبی پس از برداشت قرار دارند. در این پژوهش پس از جداسازی عوامل پوسیدگیگوجه‌فرنگی، دو باکتری بیوکنترل Bacillus subtilis UTB96 و Pseudomonas fluorescens UTPf68 که تولید نیمه‌انبوه آنها در بیوراکتور صنعتی با موفقیت به انجام رسیده بود، در دو حالت کشت متقابل و بررسی روی میوه‌ها، بر این بیمارگرها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقاومت نسبی در ارقام برنج ایرانی و ارقام منتخب خارجی در مقابل بیماری سوختگی غلاف (Rhizoctonia solani AG-1 IA)

فریدون پاداشت دهکایی؛ لای تیتیا ویلکویت؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی؛ سمیه داریوش؛ ابراهیم دودابی نژاد؛ حسن پورفرهنگ

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 307-317

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36680

چکیده
  بیماری سوختگی غلاف برنج ناشی از قارچRhizoctonia solani AG1- IA  دومین بیماری مهم برنج از لحاظ اقتصادی در بیشتر مناطق کشت برنج دنیا از جمله ایران است. این بیماری اساساً به کمک قارچ‌کش‌ها کنترل می‌شود. تحقیق حاضر به منظور شناسایی رقم یا ارقام برنج به عنوان منبع مقاومت به این بیمارگر در شرایط مزرعه‌ای شمال ایران انجام گرفت. 37 رقم برنج محلی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مکانیسم های تحمل و آنتی زنوز در ژنوتیپ های جو نسبت به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum

روژین احمدی؛ سید علی صفوی؛ علیرضا عیوضی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 319-327

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36682

چکیده
  شتۀ معمولی گندم، (Hem.: Aphididae) Schizaphis graminum (Rondani)، یکی از آفات مهم غلات به‌ویژه جو است که در سال‌های اخیر جمعیت رو به رشدی داشته است. یکی از مناسب‌ترین روش‌های کنترل این آفت با در نظر گرفتن آثار سوء ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها، استفاده از ژنوتیپ‌های مقاوم جو است. در این تحقیق، 47 لاین پیشرفته و 13 رقم جو در مرحلۀ گیاهچه غربالگری شد و دو مکانیسم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis) روی سه رقم رایج زیتون در ایران

پگاه نظری؛ حسن رحمانی؛ اورنگ کاوسی؛ علی سلیمانی؛ زهرا زارعی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 329-338

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36683

چکیده
   زیتونPalpita unionalis Hübner  یکی از آفات مهم نهالستان‌ها، باغ‌های جوان زیتون و همین‌طور پاجوش‌های درختان مسن زیتون است. این آفت به میزبان‌های دیگر از جمله زبان‌گنجشک، یاسمن و برگ‌نو هم خسارت وارد می‌کند. انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم شناخت ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی است. ویژگی‌های زیستی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris)

محمد مجتبی کامل منش؛ مریم یارمحمودی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، صفحه 339-349

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36681

چکیده
  نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در بسیاری از کشورها گزارش شده و خسارت وسیعی را به مزارع حبوبات و غلات می‌زند. این نماتد روی ریشۀ حبوبات در بیشتر مناطق دنیا مشاهده شده است و سبب متورم شدن ریشه و نقصان محصول می‌گردد. به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر روی صفات تکثیری این نماتد و تأثیر خسارت آن روی گیاه لوبیاسفید تحقیق حاضر در سال 1390 در ...  بیشتر