c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
کمک به رده بندی و شناسایی جنس آنامورفیک Oidium(تیره Erysiphaceae) در استان گیلان

کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35618

چکیده
  به­منظور مطالعه گونه­های تیره Erysiphaceae که به صورت غیرجنسی (آنامورف) روی میزبانهای مختلف وجود دارند، و اغلب با نام جنس آنامورفیک (شبه جنس) Oidium معرفی می­شوند، نمونه­های متعددی از نقاط مختلف استان گیلان طی سال­های 1390-1383 جمع­آوری شد. هدف از این مطالعه امکان شناخت گونه­های موجود بر اساس خصوصیات آنامورف و فهم ارتباط آنها با گونه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه شاخص های تغذیه ای کرم برگ خوار چغندر،Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)، روی 10 هیبرید تجاری ذرت

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35619

چکیده
  کرم برگ­خوار چغندر، Spodoptera exigua (Hübner) (Lep.: Noctuidae)، آفتی با دامنه­ی میزبانی وسیع است که به محصولات زیادی از جمله ذرت، پنبه، چغندر، گوجه فرنگی، کرفس، کاهو و یونجه خسارت اقتصادی می­زند. در این تحقیق تاثیر 10 هیبرید تجاری ذرت SC700)، DC370، SC704،SC260 ،SC500 ، Keynes540، Keynes410، KSC260، KSC400 و (KSC301 روی کرم برگ­خوار چغندر از طریق مقایسه­ی شاخص­های تغذیه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران

حسن مومنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی؛ محمدرضا نقوی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35620

چکیده
  بیماری لکه خرمایی  با عامل Pyrenophora tritici-repentis  یکی از مهمترین بیماریهای لکه برگی گندم است که از نظر اقتصادی خسارت قابل توجهی در دنیا وارد می کند. از میان 163 جدایه قارچ که از دو استان گلستان و مازندران جمع آوری شدند 58 جدایه برای بررسی ساختار ژنتیکی قارچ انتخاب گردید. این تعداد جدایه نماینده که بیانگر واقعی جمعیت باشند، بر اساس سه معیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر دما بر ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی زادآوری سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis

آرش ملک محمدی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35621

چکیده
  هدف از این پژوهش کسب اطلاعاتی دقیق در مورد میزان رشد و تولید مثل سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett  در چهار دمای ثابت 20، 25، 30 و 1±32 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و 12 ساعت روشنایی و 12  ساعت تاریکی روی بوته­های گلدانی نیشکر به منظور تعیین بهترین دما برای رشد و تولید مثل این حشره بود. میانگین دوره رشد از تخم تا زمان بلوغ ماده­ها  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند کاهش باقی مانده دیازینون درغوره تحت شرایط مزرعه

احسان ترابی؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 51-59

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35622

چکیده
  به­منظور اندازه‏گیری میزان باقی‏مانده دیازینون درغوره تحت شرایط مزرعه، آزمایشی طی بهار و تابستان 1390 در باغ انگور مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی (مشهد) انجام شد. در این تحقیق دیازینون در دو غلظت توصیه شده (5/1 در هزار) و دو برابر غلظت توصیه شده (3 در هزار) در دو نوبت و به فاصله 23 روز بر روی انگور رقم کشمشی قوچان با روش معمول منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی چهار پروتیست بیمارگر حشرات از ایران

مهران غزوی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 61-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35623

چکیده
  طی بررسی حاضر نمونه های متعددی از حشرات بیمار و مشکوک به بیماری مورد مطالعاتبالینی و میکروسکوپی قرار گرفتند که منجر به جداسازی 4 گونه پروتیست گردید که همگیبرای اولین بار از ایران معرفی می گردند.گونه های جدا شده عبارتند از: Dociostaueus از روی ملخ مراکشی Gregarina acridiorum Leger, 1893 -1. Calliptamus barbarous L., و ملخ 1758 maroccanus Thunberg, 1815Tribolium ، از روی شپشه آرد Gregarina ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35624

چکیده
  در طول فصول زراعی 1389-1388 ضمن بازدید از مناطق کشت گوجه فرنگی در شهرستان مرودشت، در مجموع 96 جدایه فوزاریوم از ریشه، طوقه و ساقه گوجه فرنگی جمع آوری شد. جدایه های فوزاریوم بر اساس مطالعات مورفولوژیکی با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردیدند. در این مطالعه گونه های F. equiseti ، F. solani، F. pseudoanthophilumو F. oxysporum بترتیب با فراوانی 10.4، 47.9، 18.75 و 22.9 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع گونه ای سرخرطومی های جنس (Col.: Curculionidae)¬Larinus روی گیاهان میزبان Astreaceae در منطقه کرمان

سید علی اصغر فتحی؛ سعیده شهریاری نژاد

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35625

چکیده
  During the growing seasons of 2009 and 2010, same tomato fields throughout Marvdasht  were visited  and  96 isolates of Fusarium spp. were collected from root, crown and stem of diseased tomato plants. Isolates were identified as based on morphological characteristics. They were divided into four species namely: Fusarium solani, F. pseudoanthophilum, F. oxysporum and F. equiseti. These species, being highly pathogenic to tomato, accounted for 47.9%, 18.7%, 22.9% and 10.4% of the isolates, respectively. Of these species, F. solani and F. pseudoanthophilum are the first time reports ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35626

چکیده
  عوامل بیوکنترل با الایسیتور­های متعددی از جمله ترکیبات فرار باعث القاء مقاومت سیستمیک در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نقش ترکیبات خالص شناسائی شده در پروفایل ترکیبات فرار سویه Bacillus subtilis GB03 در بازداری مستقیم از رشد یا القاء مقاومت سیستمیک علیه قارچ B. cinereaدر آرابیدوبسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقایسه با شاهد همه ترکیبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی روی کنه تارتن دولکه¬ای Tetranychus urticae

حمید رضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ اورنگ کاوسی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35627

چکیده
  کنه تارتن دولکه­ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهموچندخوار می­باشد که خسارت قابل توجهی به محصولات کشاورزی وارد می­سازد. در سال­های اخیر با توجه به مشکلاتی که استفاده از حشره­کش­های مصنوعی بوجود آورده است، اسانس­های گیاهی به عنوان ترکیباتی طبیعی برای حفاظت از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، اثردورکنندگیاسانس­هایگیاهیخانواده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و شناسایی ژنوتیپ های مقاوم لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی

محمد رضا لک؛ حمید رضا درّی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 113-119

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35628

چکیده
  بیماری سوختگی باکتریایی معمولی با عامل Xanthomonas axonopodis pv. phaseoliیکی از بیماری­های مهم لوبیا است که باعث کاهش کمیت و کیفیت بذر می­گردد. استفــاده از ارقام مقاوم موثرترین روش کنترل بیماری است. این تحقیق به منظور شناسایی ژنوتیپ های مقاوم لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مقاومت آنتی زنوز و تحمل ارقام مختلف گندم به شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)

رویا ویسی؛ سیدعلی صفوی؛ یونس کریم پور

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 121-128

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35630

چکیده
  شته معمولی گندم یکی از آفات مهم غلات دانه ریز به ویژه گندم در ایران می­باشد که به طور قابل ملاحظه­ای بر عملکرد محصول تأثیر دارد. یکی از مؤثرترین روش­های کنترل این آفت استفاده از ارقام و لاین­های مقاوم است. در این پژوهش برای انجام آزمایش غربال­گری، 57 رقم گندم در مرحله 3-2 برگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. غربال­گری بر اساس صفت میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در تعدادی از باغات درختان میوه هسته دار موجود در برخی مناطق استان های فارس و گلستان

پویا رحمانیان؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 129-139

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35632

چکیده
  طی فصول بهار تا پاییز  سال های 87 و 88 به منظور ردیابی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه (PNRSV) تعداد 343 نمونه برگی علایم دار و بدون علایم به طور تصادفی از درختان میوه هسته دار موجود در برخی باغات شهرستان های جهرم، مینودشت و کلاله به ترتیب از استان های فارس و گلستان جمع آوری شد. جهت ردیابی ویروس (PNRSV) نمونه ها توسط آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های آلفا- و بتا-گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae)

فرشید جهانجو؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسینی؛ رضا حسن ساجدی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 141-151

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35633

چکیده
  زنبور برگ­خوار ثانوی رز، Allantus viennensis، یکی از آفات مهم رز در استــان گیــلان می­باشد. لارو­های جوان به­طور دسته جمعی از پارانشیم برگ­های جوان تغذیه می­کنند و با افزایش سن از تمامی برگ تغذیه می­نمایند و فقط رگبرگ اصلی را باقی می­گذارند. آلفا -و بتا -گلوکزیدازها آنزیم­هایی هستند که نقش مهمی در گوارش نهایی کربوهیدرات­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حساسیت جمعیت های مختلف پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae)، به آفت کش های آمیتراز و ایمیداکلوپرید در استان کرمان

علی علیزاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه؛ محمد قدمیاری

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 153-161

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35634

چکیده
  پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer ، یکی از مهمترین آفات پسته است که پوره­ها و حشرات کامل از شیره گیاهی تغذیه می­کنند و سبب کاهش رشد، ریزش جوانه­های گل و کاهش محصول می­شوند. توانایی تولید مثل بالا و طول دوره رشدی کوتاه استعداد مقاوم شدن این آفت را در برابر حشره­کش­ها بالا می­برد. در این پژوهش حساسیت جمعیت­های مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی دو نوع سمپاش بر پایه الکترواستاتیک و صفحات چرخان در مقایسه با سمپاش فرقونی لانس‌دار در کنترل با بیماری بلاست برنج

احمد حیدری؛ عیسی ناظریان؛ حسین پارسا؛ کریم گرامی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 163-171

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35636

چکیده
  بیماری بلاست برنج (عامل: Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.) یکی از مهمترین بیماریهای این محصول در جهان است که عموما برای کنترل این بیماری از قارچ‌‌کش‌ها استفاده می‌شود. در این ارتباط انتخاب سمپاش مناسب با توجه به شرایط مزارع کشور نقش به سزائی در افزایش کارائی سموم و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی دارد. لذا در این تحقیق کارائی پنج نوع سمپاش شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس¬های فلورسنت

نجمه حاج عبدالهی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدی خانی مقدم؛ ابراهیم بهنام

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 173-182

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35642

چکیده
  سودموناس­های فلورسنت با تولید طیف وسیعی از آنتی­بیوتیک­های ضد­قارچی و قابلیت بالای کلونیزاسیون ریشه در زمان و مکان مناسب، به عنوان کارآمدترین عوامل بیوکنترل برای بیماری­های ریشه شناخته می­شوند. در این تحقیق الگوی کلونیزاسیون چهار استرین از Pseudomonas  fluorescens در زمان­های 5، 12 و 21 روز پس از کاشت بذور آغشته به استرین­­­هــا ...  بیشتر