c3518cb17d976b8
مقاله پژوهشی
آزمون نتاج جدایۀ ایرانی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در دو پایۀ حساس و متحمل

مرضیه قباخلو؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی؛ حشمت‌ رحیمیان

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.261733.1006854

چکیده
  ویروئید اگزوکورتیس مرکبات Citrus exocortis viroid (CEVd)، عامل یکی از بیماری‌های‏ مهم اقتصادی به نام اگزوکورتیس مرکبات است‏. در این پژوهش، چندشکلی توالی نوکلئوتیدی و ساختار جمعیت CEVd در دو میزبان متحمل و حساس (به ترتیب، نارنج (Citrus aurantium L.) و سیترنج ((Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.)) بررسی شد. رونوشت تمام طول برآمده از جدایۀ ایرانی CEVd-S1 در شرایط درون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس لکه‌حلقوی بافت مرده هسته‌دارها (Prunus necrotic ring spot virus) در درختان میوه هسته‌دار و دانه‌دار استان کردستان

مهدی آذریار؛ محمد حاجی زاده؛ عبدالباسط عزیزی؛ مسعود نادرپور

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.254029.1006834

چکیده
  شمار 149 نمونۀ برگی از درختان میوۀ هسته‌دار و دانه‌دار استان کردستان هنگام بهار و تابستان سال‌های 1394 و 1396 به‌منظور شناسایی مولکولی و بررسی گوناگونی ژنتیکی عامل لکه حلقوی بافت مردۀ درختان هسته‌دار جمع‌آوری شدند و با آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی PNRSV-F3/PNRSV-R3 آزمون RT-PCR شدند. نتیجه‏ها RT-PCR نشان دادند که 8/20 درصد از نمونه‌ها آلوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کشت نواری بادنجان با سویا در تراکم کنۀ تارتن دولکه‏ ای Tetranychus urticae ، تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن و عملکرد محصول

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.255967.1006843

چکیده
  در این پژوهش تأثیر سامانه‌های تک‌کشتی بادنجان (E) و سویا (S) و سه سامانۀ کشت نواری شامل دو ردیف بادنجان با چهار ردیف سویا (2E: 4S)، دو ردیف بادنجان با دو ردیف سویا (2E: 2S) و چهار ردیف بادنجان با دو ردیف سویا (4E: 2S) روی تراکم کنۀ تارتن دولکه‏ای، Tetranychus urticae Koch، تنوع و فراوانی شکارگرهای آن و عملکرد هر دو محصول در مزرعۀ آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 41-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.231285.1006778

چکیده
  ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) یکی از بیماری‌های مهم گیاه نیشکر است. در این پژوهش غربال‌گری بیماری ویروس موزاییک نیشکر در ارقام وارداتی و نمونه‌های موجود در داخل با روش‌های مولکولی مبتنی بر اسید نوکلئیک انجام شد. در سال زراعی 94-1393، نمونه‌های دارای علائم بیماری از 90 رقم مختلف مربوط به شش کشتخوان نیشکر جمع‌آوری و بخش‌هایی از پهنک آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی دگرگونی‌های زیست‏ شیمیایی و مولکولی گیاه گوجه‌فرنگی در برهمکنش با بیمارگر Alternaria solani

بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 49-60

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.258949.1006848

چکیده
  لکه موجی از بیماری‌های مهم گیاه گوجه‌فرنگی است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود. با توجه به کاربرد بی‌رویۀ آفت‏کش‏ها در مهار این بیماری شناسایی سازوکارهای دفاعی گیاه در برابر بیمارگر می‌تواند در شناساندن ارقام مقاوم و مهار زیان بیمارگر سودمند واقع شود. در این پژوهش برخی دگرگونی‌های زیست‏شیمیایی و الگوی تظاهر ژن‌های PR1b1 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی گونه‌های قارچ Fusarium همراه بذر برنج در استان‌های فارس و خوزستان

وحید خسروی؛ محمد جوان نیکخواه؛ حسین صارمی؛ شهرام نعیمی؛ رسول زارع

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.235101.1006790

چکیده
  در جریان بازدید از شالیزارهای برنج استان­های فارس و خوزستان در مرحلۀ سفت شدن دانه­، 42 نمونه بذر گرد­آوری شد. برای جداسازی Fusariumاز نمونه­ها، بذرها روی محیط غذایی اختصاصی فوزاریوم (Pepton-PCNB-Agar, PPA) به دو روش ضدعفونی با محلول هیپوکلریت سدیم 1درصد و بدون ضدعفونی کشت و در انکوباتور (اتاقک رشد) با دمای 1±25 درجۀ سلسیوس و نور متناوب (روشنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات

صدیقه محمدی کهنه شهری؛ سعید عباسی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ داریوش صفایی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 75-85

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.234521.1006789

چکیده
  بیماری پاخوره با عامل Gaeumannomyces graminis var tritici (Ggt)مخرب‌ترین بیماری ریشۀ غلات در سراسر جهان است. این بیماری از نقاط مختلف ایران از جمله کرمانشاه گزارش شده است. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی مقاومت ارقام گندم، 17 رقم رایج گندم در استان کرمانشاه با مخلوطی از چهار جدایۀ منتخب Ggt مایه‌زنی و مقاومت آن‌ها در شرایط مزرعه بررسی شد. کاشت ارقام طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبب‌شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان

مهدی آزادوار؛ حمیدرضا علیزاده؛ محمدرضا صفرنژاد؛ موسی نجفی نیا؛ پیرو بیانکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 87-97

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.264279.1006855

چکیده
  عارضۀ نوظهور زوال سریع در سال‌های اخیر سبب مرگ تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان شده است. علائم این بیماری به‌صورت پژمردگی برگ‌ها، پوسیدگی ریشه‌ها و مرگ سریع درختان مشاهده می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل بیماری مذکور انجام شد. حضور پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی با انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ غلامرضا حیدری؛ حامد غباری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 99-106

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.269765.1006863

چکیده
  مگس گلرنگ با نام علمی Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) یکی از آفات مهم گلرنگ در جهان است. کشت مخلوط یکی از روش‌های مناسب برای کنترل این آفت است، بنابراین اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود (کشت خالص گلرنگ، سری‌های جایگزینی با الگوهای 4:4، 2:2، 1:1، 3:1 و 1:3 و سری‌های افزایشی 20 و 40 درصد نخود هرکدام در دو حالت بین (I) و اطراف (II) ردیف‌های گلرنگ) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه بیماری شانکر سطحی پوست گردو در استان کرمان

الهه صادقی؛ پژمان خدایگان؛ احمد حسینی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.226410.1006759

چکیده
  بیماری شانکر پوستی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با عامل Brenneria nigrifluens یکی از بیماری‌های مهم درختان گردو است. تشخیص به‌موقع عامل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن دارد. در پژوهش حاضر، 57 جدایه از درختان دارای علائم بیماری، از مناطق مختلف استان کرمان جمع‌آوری شدند. جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آلودگی ویروس موزاییک خیار و ویروس موزاییک کلم‌گل بر مقاومت کلزا به ویروس موزاییک شلغم

سیده فاطمه نوربخش شورابی؛ مسعود شمس بخش

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.271188.1006870

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) از مزارع کلزا به‌طور گسترده گزارش شده است. کشت رقم­های مقاوم بهترین راه کنترل بیماری‌های ویروسی است. بااین‌وجود گیاهان مقاوم به یک ویروس در آلودگی هم‌زمان با سایر ویروس‌ها ممکن است مقاومت خود را از دست بدهند. ازاین‌رو در پژوهش حاضر تأثیر آلودگی مخلوط TuMV، با ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر بیولوگ سیدروفوریک در دماهای مختلف بر فراسنجه‏ های زیستی کنۀ تارتن Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)

نازنین مرادزاده؛ ملیحه لطیفی؛ سید رسول صحافی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 129-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.272104.1006874

چکیده
  در این پژوهش به بررسی طول عمر، بقا و تولیدمثل کنۀ تارتن روی گیاه لوبیا تحت تأثیر بیولوگ سیدروفوریک (ترکیب القاکنندۀ مقاومت در گیاه) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 10± 75 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی و سه دمای 1±25، 1±30 و 1±35 درجه سلسیوس پرداخته شد. برای تیمار گیاهان، برای هر گلدان 2/0 میلی‌لیتر از بیولوگ ...  بیشتر