c3518cb17d976b8
اثرات باکتری Bacillus velezensis UTB96 در کاهش توکسین زرالنون ناشی از قارچ Fusarium graminearum جدا شده از گندم

زهرا داودی؛ حسین صارمی؛ مسعود احمد زاده؛ علی ملیحی پور

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 275-285

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.298702.1006931

چکیده
  گندم در معرض آلودگی به بیمارگرهای قارچی و مایکوتوکسین‌های تولیدی آنها قرار دارد. در این بین، توکسین استروژنیک زرالنون یکی از معروف‌ترین توکسین‌هایی است که توسط قارچ عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (گونه‌Fusarium graminearum) در گندم تولید می‌شود. آلوده شدن گندم و محصولات غذایی بدست آمده از آن به زرالنون و خطرات ناشی از آن برای سلامت ...  بیشتر

آنالیز مولکولی جدایه‌های قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم با استفاده از نشانگر SSR

خشنود نوراللهی؛ فرهاد غلامی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 321-339

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.248877.1006821

چکیده
  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم برآمده از Fusarium culmorum یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در استان ایلام است. برای تعیین گوناگونی ژنتیکی بیمارگر در مزرعه‏های گندم استان ایلام، شمار 66 نمونۀ آلوده از مزرعه‏های شهرستان‌های گوناگون استان جمع‌آوری شد. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با به‌کارگیری پنج جفت آغازگر ...  بیشتر

بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ‌های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.227550.1006763

چکیده
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از گونه­های مختلف قارچ Fusarium به­ویژه Fusarium graminearum، یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در اقلیم گرم و مرطوب کشور است. این بیماری از اقلیم گرم و خشک جنوب کشور نیز گزارش شده و در چند مورد آسیب و زیان آن به گندم قابل توجه بوده است. در این بررسی، 32 نژادگان (ژنوتیپ) گندم مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد امیدبخش ...  بیشتر

بررسی مقاومت نژادگان‌های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه

روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلام حسین احمدی؛ هدیه بدخشان

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.205577.1006712

چکیده
  در این پژوهش واکنش 24 نژادگان (ژنوتیپ) گندم منتخب تجاری و رگه (لاین)­های در دست معرفی استان کرمانشاه نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+) بررسی شد. مقاومت گیاهچه­ایی در شرایط گلخانه و مقاومت گیاه کامل در شرایط گندمزار از راه ایجاد آلودگی مصنوعی با استفاده از اسپور عامل بیماری ارزیابی و پس از یادداشت‌برداری تجزیۀ داده­ها ...  بیشتر

غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایة تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم

وحید فلاح زاده ممقانی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ اکبر شیرزاد

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 277-292

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.206541.1006713

چکیده
  در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء‌کنندة مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتری‌ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار (chrome azurol S) برای غربال باکتری‌هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار ...  بیشتر

مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی نه رقم زراعی گندم(Triticum aestivum) نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی

مینا رحیمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ محمود محمود پوریوسف میاندواب

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54730

چکیده
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. مهم‌ترین آفت گندم در ایران و کشورهای همسایه است که می‌تواند موجب کاهش شایان توجه عملکرد محصول شود. یکی از روش‌های کنترل آن استفاده از ارقام مقاوم است. به منظور مقایسۀ میزان مقاومت آنتی‌زنوزی و آنتی‌بیوزی 9 رقم زراعی گندم نسبت به این آفت، آزمایش‌هایی در شرایط مزرعه‌ای انجام گرفت. در یک سری «آزمون انتخاب ...  بیشتر

واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 241-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53500

چکیده
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می‌کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی‌ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحلۀ گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای ...  بیشتر

تأثیر تغذیۀ سن گندم (Eurygaster integriceps Put.; Het.: Scutelleridae) زمستان‌گذران بر جذب مواد غذایی گندم

احسان قائم مقامی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ علیرضا واعظی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 347-355

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53511

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر تغذیۀ سن گندم بر میزان جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گندم رقم فلات در محیط کشت بدون خاک بررسی شد. تراکم‌های صفر (شاهد)، یک، دو و سه عدد سن از نسل زمستان‌گذران در مراحل پنجه‌زنی و ساقه‌دهی به مدت ده روز روی هر بوته گندم قرار داده شد. آزمایش‌ها در گلخانه‌ای با شرایط دمایی 3±26 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی بیش ...  بیشتر

قابلیت تولید تریکوتسین در جدایه‌های قارچ culmorum Fusarium مزارع گندم استان آذربایجان غربی بر اساس ردیابی ژن Tri13

آزاد لاوا؛ محمد سالاری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52250

چکیده
  قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبلة گندم، قادر به تولید داکسی‌نیوالنول، نیوالنول و مشتقات استیلی آنها است. بررسی حاضر به منظور ردیابی ژن Tri13 با استفاده از جفت‌آغازگرهای Tri13DONR/Tri13F و Tri13R/Tri13NIVF جهت تعیین پتانسیل جدایه‌های قارچ F. culmorum استان آذربایجان غربی در تولید داکسی‌نیوالنول و نیوالنول صورت پذیرفته است. بدین منظور ...  بیشتر

بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران

حسن مومنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی؛ محمدرضا نقوی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35620

چکیده
  بیماری لکه خرمایی  با عامل Pyrenophora tritici-repentis  یکی از مهمترین بیماریهای لکه برگی گندم است که از نظر اقتصادی خسارت قابل توجهی در دنیا وارد می کند. از میان 163 جدایه قارچ که از دو استان گلستان و مازندران جمع آوری شدند 58 جدایه برای بررسی ساختار ژنتیکی قارچ انتخاب گردید. این تعداد جدایه نماینده که بیانگر واقعی جمعیت باشند، بر اساس سه معیار ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه‌های ‌قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه

مهدی داوری؛ مسعود ابرین بنا؛ رسول اصغری زکریا؛ مهدی ارزنلو

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 379-389

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30257

چکیده
  بیماری سپتوریای برگی گندم با عامل قارچی Mycosphaerella graminicola (فرم غیرجنسی: Septoria tritici) از بیماری‌های مهم گندم در سراسر دنیا به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر در برخی نقاط ایران از جمله منطقه مغان شیوع پیدا کرده است. در این تحقیق، واکنش 23 رقم گندم نان و دوروم نسبت به 10 جدایه قارچ M. graminicola که در طی سال‌های زراعی 1386 و 1387 از مزارع آلوده منطقه مغان ...  بیشتر

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28640

چکیده
  غالب باکتری‌های ریزوسفر به خصوص سودوموناد های فلورسنت به وسیله ترشح متابولیت های مختلف مثل سیانید هیدروژن و سیدروفورها باعث افزایش رشد گیاه می‌شوند. جهت بررسی اثر این ترکیبات روی رشد گندم، نسبت به جداسازی و شناسایی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر گندم در استان‌های خراسان اقدام گردید. سپس این جدایه ها برای تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور ...  بیشتر

بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم

فائزه باقری؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ روح اله صابری ریسه

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 199-208

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24327

چکیده
  یکی از ویژگی‌های مهم سودوموناس‌های فلورسنت، که با توانایی بیوکنترل آنها در ارتباط است، قدرت و توانایی آنها در ایجاد تنوع فازی طی کلونیزاسیون ریزوسفر می‌باشد. برای بررسی این پدیده ابتدا 24 جدایه باکتریایی سودوموناس فلورسنت که در مقابل قارچ Ggt هاله بازدارندگی بین 67/14-3 میلی‌متر ایجاد کردند برای انجام آزمایش گلخانه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثر گیاه میزبان بر رشد و تولیدمثل شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae)

سمیه فتاح الحسینی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ رویا فرهادی؛ سمیرا حیدری

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 233-242

چکیده
  گندم نان، Triticum aestivum L.، در بین گیاهان انگشت‌شماری که به عنوان منابع غذایی در سطح گسترده‌ای کشت می‌شوند، در ایران بالاترین اهمیت را داراست. در بین آفات گندم، شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) قادر است در جمعیت زیاد خسارت جبران‌ناپذیری به گندم وارد کند. از آنجا که شایستگی شته روی رقم‌های مختلف، متفاوت می‌باشد، در این پژوهش اثر پنج رقم ...  بیشتر