c3518cb17d976b8
بررسی آنزیمی حساسیت جمعیت‌های مختلف شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) نسبت به دو حشره‌کش اسپیروتترامات و فلونیکامید

مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 135-147

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.310598.1006952

چکیده
  شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) یکی از مهم‌ترین آفات خیار است که مقاومت آن در برابر حشره کش‌ها باعث ایجاد مشکلات بسیاری در کنترل آن شده است. در این مطالعه ، حساسیت آفت به حشره کش‌های اسپیروتترامات و فلونیکامید برای دو جمعیت جمع آوری شده از کرج (استان البرز) و بیرجند (استان خراسان جنوبی)، ایران مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های زیست ...  بیشتر

برهمکنش نماتد سیستی Heterodera glycines و قارچ عامل پوسیدگی ذغالی (Macrophomina phaselolina) در ارقام حساس و مقاوم سویا به نماتد

انیسه پازن؛ سالار جمالی؛ محمد علی آقاجانی؛ حسن ملکی

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 287-295

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.273751.1006879

چکیده
  برهمکنش نماتد سیستی سویا Heterodera glycines و قارچ Macrophomina phaselolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا روی ارقام حساس جی‌کا و ویلیامز و رقم مقاوم کتول در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها با استفاده از آزمون فاکتوریل با دو فاکتور تیمار و رقم، با شش تیمار مایه‌زنی شامل گیاه سالم، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی، مایه‌زنی اولیه با قارچ و دو هفته ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی درشرایط گلخانه

مریم ذاکر؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سعید رضائی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 213-220

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.259501.1006853

چکیده
  بیماری پوسیدگی زغالی یکی‌ از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی‌ خاکزاد کنجد در ایران و جهان است. به­منظور ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی، بافت‌های گیاهی کنجد آلوده به پوسیدگی زغالی از مناطق مختلف کنجدکاری کشور جمع‌آوری و قارچ عامل جداسازی گردید. پس از خالص سازی با روش نوک ریسه، در نهایت 10 جدایه با استفاده ...  بیشتر

بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ‌های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.227550.1006763

چکیده
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از گونه­های مختلف قارچ Fusarium به­ویژه Fusarium graminearum، یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در اقلیم گرم و مرطوب کشور است. این بیماری از اقلیم گرم و خشک جنوب کشور نیز گزارش شده و در چند مورد آسیب و زیان آن به گندم قابل توجه بوده است. در این بررسی، 32 نژادگان (ژنوتیپ) گندم مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد امیدبخش ...  بیشتر

ارزیابی مزرعه‌ای واکنش فامیل‌های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی

الهام معاون؛ اباذر رجبی؛ محسن آقایی زاده

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 355-365

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.132847.1006663

چکیده
  در این تحقیق، واکنش 138 ژنوتیپ چغندرقند شامل 127 فامیل نیمه خواهری (HSF) و 11 جمعیت والدینی آن‌ها به همراه دو شاهد مقاوم و حساس نسبت به بیماری سفیدک سطحی ناشی از قارچ  Weltzien Vanha)) Erysiphe betaeدر شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات چغندرقند مهندس مطهری کرج در سال 1392تعیین شد. بر پایۀ روند شدت آلودگی در30 مرداد، شمار 22 ژنوتیپ به‌عنوان ژنوتیپ‌های مقاوم ...  بیشتر

بررسی مقاومت به بیماری زنگ زرد در رگه‌های دابل‌هاپلویید گندم نسبت به نژاد پرآزار 98E150A+

رضا بزرگی پور؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ طیبیه بخشی؛ علی عمرانی؛ محسن سرهنگی؛ آزاده ایرانژاد

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.210135.1006720

چکیده
  زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp. tritici، از مهم‌ترین و زیانبارترین بیماری در زراعت گندم است که پراکندگی گسترده‌ای در سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نیز وجود دارد. در سال­های همه­گیری می­تواند آسیب بسیار زیادی به محصول گندم وارد ­کند. تولید رقم‌های مقاوم مؤثرترین روش کنترل در مقابل نژادهای زنگ زرد است. در این پژوهش از یک نژاد پرآزار ...  بیشتر

ارزیابی مقاومت رقم‌های تجاری سیب‌زمینی به بیماری لکه‌موجی در شرایط گلخانه و مزرعه

مهدی نصراصفهانی؛ گیتی علیزاده مقدم؛ محمدعلی کریم خواه

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.133390.1006660

چکیده
  قارچ‌های Alternaria alternata وA. solani عامل بیماری لکه‌موجی سیب‌زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیب‌زمینی کشور را تهدید می‌کنند. لذا در جهت ارزیابی رقم‌های مقاوم و یا متحمل، بررسی‌هایی در سطح گلخانه با مایه‌زنی گونۀ غالب A. alternata و نیز در سطح مزرعه با آلودگی به‌طور طبیعی روی 24 رقم مورد کشت تجاری سیب‌زمینی در اصفهان و فریدن انجام شد. میانگین ...  بیشتر

تغییر میزان پتاسیم و آهن در دو رقم حساس و به نسبت مقاوم گوجه‌فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوتة چغندرقند

امید عینی گندمانی؛ مصطفی قنبری؛ سعید شفیعی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 341-348

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.210988.1006721

چکیده
  ویروس ایرانی پیچیدگی بوتة چغندر­قند (Beet curly top Iran virus, BCTIV)، یکی از عامل‌های ایجادکنندة بیماری پیچیدگی بوته در گوجه­فرنگی است. بیشتر رقم‌های گوجه‌فرنگی به BCTIV حساس و برخی به نسبت مقاوم گروه‌بندی‌ شده‌اند. از سویی میزان عنصرهای غذایی در رقم‌های مختلف گیاهی با میزان حساسیت یا مقاومت گیاه میزبان به یک بیمارگر گیاهی متفاوت است. در ...  بیشتر

ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در شرایط کنترل شده و کشتزار

سمیه دهقان زاده؛ زهرا تنها معافی؛ کامران رهنما؛ علی زمان میرآبادی؛ رامین حیدری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59204

چکیده
  نماتد سیستی سویا Heterodera glycines یکی از مهم‌ترین بیمارگرهای محدودکنندۀ عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr.) در بسیاری از کشورهای تولیدکنندة این محصول به شمار می‌آید. کاربرد منابع مقاومت یکی از روش­های مؤثر در کنترل نماتد سیستی سویا است. در این بررسی، به‌منظور شناسایی رگه (لاین)­های مقاوم، واکنش 63 رقم و رگۀ سویا نسبت به نماتد سیستی سویا در شرایط ...  بیشتر

بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59205

چکیده
  بیماری پاخورۀ گندم با عامل (Gaeumannomyces graminis var. tritici) یکی از بیماری­های زیانبار ریشۀ گندم در سراسر جهان است. تابه‌حال رقم مقاومی نسبت به این بیماری در ذخایر توارثی (ژرم­پلاسم) گندم نان معرفی نشده است. در این بررسی 416 ژنوتیپ گندم نان، تهیه‌شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در برابر جدایۀ T-41 این قارچ ارزیابی گلخانه­ای شدند. وزن ...  بیشتر

مقایسۀ واکنش انواع بهاره و پاییزۀ ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان ((Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخورۀ گندم (Take-all disease)

مژگان قلی زاده؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا بی همتا

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 307-316

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57386

چکیده
  بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچGaeumannomycs graminis var. tritici   از بیماری­های مهم گندم است که ریشه و طوقه را دچار آسیب می­کند. ارزیابی ژرم­پلاسم و شناسایی منابع مقاومت، اولین مرحله در تولید ارقام مقاوم به این بیماری است. در این بررسی 221 ژنوتیپ گندم نان، تهیه شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در مقابل جدایه T-41 این قارچ مورد ارزیابی ...  بیشتر

واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 241-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53500

چکیده
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می‌کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی‌ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحلۀ گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای ...  بیشتر

بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان

محمد جواد سلمانی؛ رقیه حبیبی؛ ناصر صفایی؛ محمد علی آقاجانی؛ مریم امینی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52245

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گیاه روغنی آفتابگردان در استان گلستان، پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ خاکزی Macrophomina phaseolina  ایجاد می‌شود. تاکنون راه‌حل قطعی و مؤثری جهت مبارزه با این بیماری یافت نشده است و تنها روش معقول و به‌صرفه، استفاده از ارقام مقاوم است. بر این اساس، میزان مقاومت هجده رقم مختلف متداول و توصیه‌شده برای منطقه، در ...  بیشتر

واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ اشکبوس دهداری

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 291-298

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36679

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش هفت رقم گلخانه‌ای اصلاح‌شدۀ‌ گوجه‌فرنگی موجود در بازار شامل دو رقم از انگلستان (GH1 و GH12)، دو رقم از تایلند (Karina و Ajeet)، سه رقم از هندوستان (Manisha، Tolstoi و Cluster5) و رقم بومی مزرعه‌ای درتوم (که به میزان چشمگیری در استان کهگیلویه و بویراحمد کشت می‌گردد)، در برابر نماتد ریشه گرهی، M. javanica، در شرایط گلخانه‌ صورت ...  بیشتر

مقایسه شاخص های تغذیه ای کرم برگ خوار چغندر،Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)، روی 10 هیبرید تجاری ذرت

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35619

چکیده
  کرم برگ­خوار چغندر، Spodoptera exigua (Hübner) (Lep.: Noctuidae)، آفتی با دامنه­ی میزبانی وسیع است که به محصولات زیادی از جمله ذرت، پنبه، چغندر، گوجه فرنگی، کرفس، کاهو و یونجه خسارت اقتصادی می­زند. در این تحقیق تاثیر 10 هیبرید تجاری ذرت SC700)، DC370، SC704،SC260 ،SC500 ، Keynes540، Keynes410، KSC260، KSC400 و (KSC301 روی کرم برگ­خوار چغندر از طریق مقایسه­ی شاخص­های تغذیه­ای ...  بیشتر

بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30258

چکیده
  بیماری بلاست، یکی از مهمترین بیماری‌های مرکبات در شمال کشور است که به وسیله دو گونه Pseudomonas ایجاد می‌شود. به منظور بررسی پراکنش گونه‌های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان‌های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و تفاوت در پرآزاری، جدایه‌های بیمارگر در سال‌های89-1387 از درختان آلوده جمع‌آوری ...  بیشتر

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30254

چکیده
  عسلک پنبه (Bemisia tabaci) یکی از آفات مهم گیاهان زراعی، زینتی، مرتعی و گلخانهای در سرتاسر جهان میباشد. دوره زندگی کوتاه، تعداد نسل زیاد، چندخواری و روش تولیدمثل هاپلودیپلوئید همراه با کاربرد مکرر حشرهکشها برای پایین نگه داشتن جمعیت این آفت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این حشره در گسترش مقاومت به حشرهکشها را آسان نموده است. در این تحقیق حساسیت ...  بیشتر

ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis f.sp. tritici) و واکنش ژنوتیپهای گندم نسبت به بیماری

فرزاد افشاری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 357-365

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30255

چکیده
  مطالعه ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم در طی دو سال زراعی 89-88 و 90-89 با استفاده از تعداد47 لاین گندم افتراقی به زنگ سیاه و همچنین بررسی واکنش 43 رقم/لاین گندم در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی و گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بیماریزایی برای گیاهان حامل ژن/های مقاومت در طی دو سال برای ژن های Sr7B, Sr8A, ...  بیشتر

مطالعه تخصص‌یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته‌دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن

عبداله احمدپور؛ یوبرت قوستا؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ کیوان غضنفری

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 251-259

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24332

چکیده
  به منظور تعیین تخصص‌یافتگی و دامنه میزبانی جدایه‌های قارچ Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی، تعدادی از نهال‌های بذری درختان میوه هسته‌دار شامل زردآلو، بادام، آلوچه، آلو، هلو، گیلاس و آلبالو، درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی، زالزالک و ولیک) و گیاهان زینتی (رز، گل محمدی و نسترن) در شرایط گلخانه تحت آزمون‌های بیماری‌زایی قرار گرفتند. ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ با استفاده از طرح دای‌آلل

زلیخا مرادی؛ محمد سالاری؛ مهدی رمضانی؛ علی مؤمنی؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  به منظور تجزیه ژنتیکی مقاومت برنج به بلاست برگ، تعداد پنج رقم برنج والدی شامل خزر، هاشمی، کادوس، فوجی و رشتی بصورت طرح دای آلل ناقص با یکدیگر تلاقی داده شدند. نتاج و والدین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه کشت گردیدند و صفات تعداد لکه‌های بلاست روی برگ، اندازه لکه‌های اسپورزا و درصد آلودگی سطح برگ در مقابل جدایه‌های IA-66، ...  بیشتر

بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری

علیرضا صیداوی؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا بیژن نیا

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد پانزده هیبرید کرم ابریشم Bombyx mori در شرایط طبیعی پرورش در سطح مزرعه و نیز تعیین میزان مقاومت این هیبریدها به ویروس پلی‌هیدروسیس‌هسته‌ای، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پانزده تیمار و پنج تکرار برای هر یک از دو محیط مزرعه و آلوده به عامل بیماری گراسری اجرا شد. تیمارها شامل دوازده هیبرید جدید Xinhang1×Koming1، Xinhang1×Koming2، ...  بیشتر