c3518cb17d976b8
تعداد مقالات: 402

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
127. بررسی‌های تکمیلی درخصوص بیواکولوژی جوانه‌خوار بلوط (Tortrix viridana) و پراکنش آن در استان آذربایجان‌غربی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 231-240

10.22059/ijpps.2017.202041.1006699

محمد رضا زرگران؛ عباس بانج شفیعی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ الیاس رمضانی کاکرودی


129. سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری‌شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum)

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 241-249

10.22059/ijpps.2012.24331

فاطمه حمزه وی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی


130. تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-248

10.22059/ijpps.2015.57379

نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان


131. تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-251

10.22059/ijpps.2017.226862.1006761

علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده


133. مطالعه اثرات غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل در رشد و اسپورزایی برخی از گونه های جنس Trichoderma

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 261-274

10.22059/ijpps.2013.30263

علی خدایی؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو


134. شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره‌ای از خصوصیات آن

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1388

محمدرضا محمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی


137. مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski. (Prostigmata: Tetranychidae)

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1389

ملیحه لطیفی؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیرضا صبوری؛ حسین اللهیاری


138. جداسازی و بیماری‌زایی قارچ‌های مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقۀ درختان گردو در شهرستان کرمانشاه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-67

10.22059/ijpps.2015.54721

جهانشیر امینی؛ زینب عزیزی؛ مهیار شیخ الاسلامی


139. جمعیت‌های آمیزشی در ‌گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی آنها

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-74

فریبرز لطفی میری؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فریدون پاداشت دهکایی


140. معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-79

10.22059/ijpps.2018.244131.1006808

مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور


141. شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه مرودشت

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-80

10.22059/ijpps.2013.35624

جهانشیر امینی؛ مرضیه کاظمی؛ جعفر عبداله زاده؛ مصطفی درویش نیا


142. مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Say، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-81

10.22059/ijpps.2014.52249

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


144. پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‌هایAphis gossypii و Acyrthosiphon pisum

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-81

10.22059/ijpps.2012.28646

عماد مهاجری پاریزی؛ حسین مددی؛ حسین الهیاری؛ محمدرضا مهرنژاد


145. ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-85

10.22059/ijpps.2019.234521.1006789

صدیقه محمدی کهنه شهری؛ سعید عباسی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ داریوش صفایی


146. پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-96

10.22059/ijpps.2017.227667.1006765

زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا


147. بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف‌های هرز در حضور قارچ میکوریز

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-233

10.22059/ijpps.2019.272191.1006875

معصومه دهقان بنادکی؛ گودرز احمدوند؛ اسکندر زند


148. اثر گیاه میزبان بر رشد و تولیدمثل شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae)

دوره 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 233-242

سمیه فتاح الحسینی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ رویا فرهادی؛ سمیرا حیدری


149. ارزیابی مفهوم گونۀ بیولوژیکی در برخی گونه‌های جنس Armillaria در ایران

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 241-252

10.22059/ijpps.2017.141798.1006688

سعیده جعفرپور؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک خواه؛ محمدرضا آصف


150. کارایی سویه‌های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-252

10.22059/ijpps.2014.36672

سید رضا فانی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ مهدیه علیپور مقدم؛ عبدالحمید شرافتی؛ مهدی محمدی مقدم؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان