c3518cb17d976b8
تعداد مقالات: 402

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
151. شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 243-254

10.22059/ijpps.2018.253360.1006831

محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری


152. دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 249-258

10.22059/ijpps.2015.57380

مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور


153. مطالعه تخصص‌یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته‌دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 251-259

10.22059/ijpps.2012.24332

عبداله احمدپور؛ یوبرت قوستا؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ کیوان غضنفری


154. کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 253-269

10.22059/ijpps.2018.232783.1006784

مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی


155. تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 265-278

10.22059/ijpps.2014.53503

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری


156. بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 275-282

10.22059/ijpps.2013.30247

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین زاد ه؛ آزاده زاهدی گلپایگانی


157. بررسی کارآیی برخی روش‌های سرولوژیکی و مبتنی بر PCR در تشخیص و ردیابی باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار

دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1388

ناهید معرف زاده؛ مجتبی محمدی؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری


158. اطلاعات جدید پیرامون قارچ‌های تیرهErysiphaceae (Ascomycota: Erysiphales) در ایران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

سید اکبر خداپرست؛ فاطمه فتحی؛ مهرداد عباسی؛ محمدرضا میرزائی


160. مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، بهار و تابستان 1389

هاله خداوردی؛ احد صحرا گرد؛ مسعود امیر معافی؛ جعفر محقق نیشابوری


161. اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-78

10.22059/ijpps.2015.54722

آرزو شاهینی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ مینا کوه جانی گرجی


162. مکانیسم‌های مقاومت کنه دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae به آبامکتین

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-83

نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسن ساجدی؛ جلال جلالی سندی


163. تنوع گونه ای سرخرطومی های جنس (Col.: Curculionidae)¬Larinus روی گیاهان میزبان Astreaceae در منطقه کرمان

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

10.22059/ijpps.2013.35625

سید علی اصغر فتحی؛ سعیده شهریاری نژاد


167. تأثیر گیاه‌سوزی باقی‌ماندۀ برخی از علف‌کش‌های مورداستفاده در شالیزار بر شاهی و کاهو

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-91

10.22059/ijpps.2016.59292

بیژن یعقوبی؛ اکبر یاسمی؛ هاشم امین‌پناه


168. سبب‌شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-97

10.22059/ijpps.2019.264279.1006855

مهدی آزادوار؛ حمیدرضا علیزاده؛ محمدرضا صفرنژاد؛ موسی نجفی نیا؛ پیرو بیانکو


169. بررسی سه جدایۀ ویروس وای سیب‌زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایۀ ژن پروتئین پوششی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-107

10.22059/ijpps.2017.204759.1006707

سید سجاد ذبیحی؛ ثمین السادات حسینی؛ احمد حسینی


172. ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 253-262

10.22059/ijpps.2014.36674

جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی


173. کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 253-261

10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده


174. نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-262

10.22059/ijpps.2018.239051.1006797

فهیمه نظری؛ ناصر صفایی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مسعود شمس بخش؛ محسن شریفی


175. تأثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 259-267

10.22059/ijpps.2015.57381

سیدمسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر