c3518cb17d976b8
تأثیر مایه‌زنی قارچ‌ریشه های آربوسکولار بر پژمردگی ورتیسلیومی دو پایه پسته احمد‌آقایی و بادامی زرند: ویژگی‌های رشدی، تغذیه‌ای و بیوشیمیایی

سکینه جمالی پاقلعه؛ ناصر رادمان؛ امیرحسین محمدی؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.348955.1007010

چکیده
  پژمردگی ورتیسلیومی یکی از بیماری‌های مهم بوده که می‌تواند خسارت زیادی را به درختان پسته وارد نماید. قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار علاوه بر بهبود وضعیت رشدی گیاهان باعث افزایش تحمل به عوامل بیماریزا می‌گردند. در این تحقیق تاثیر مخلوط سه گونه قارچ‌ریشه‌ آربوسکولار Funneliformis mosseae ، Rhizophagus irregularis وClaroideoglomus etunicatum بر بیماری پژمردگی ورتیسلیومی ...  بیشتر

بیمارگری قارچ Beauveria bassiana IRAN 441C روی تریپس پیاز و سازگاری آن با حشره کش های فلونیکامید و تیوسیکلام در شرایط آزمایشگاه

سانا لطفی؛ علی میرشکار؛ عباس خانی؛ مهدی پیرنیا

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.332742.1006982

چکیده
  تریپس پیاز یکی از آفات مهم مزارع پیاز در سراسر جهان است که باعث کاهش میزان تولید گیاهان می‌شود. اعمال روش‌های کنترل جایگزین و کاهش غلظت سموم شیمیایی به همراه عوامل بیولوژیک به منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و مقاومت حشرات ضروری است. بر همین اساس، ارزیابی سمیت حشره‌کش‌های فلونیکامید و تیوسیکلام، بیماری‌زایی قارچ Beauveria bassiana ...  بیشتر

مهار بیماری پاخورۀ گندم (Gaeumannomyces tritici) با استفاده از تلفیق باکتری Bacillus subtilis GB03 و چند عنصر غذایی مهم در خاک

فرشته سعید سروبابایی؛ سعید عباسی؛ روح الله شریفی؛ علی بهشتی آل آقا

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 37-51

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.311482.1006955

چکیده
  پاخورۀ گندم با عامل Gaeumannomyces tritici یکی از بیماری‌های مهم ریشۀ گندم در تمام جهان است. در این پژوهش، اثر ترکیبی عناصر غذایی و سویه بیوکنترلی Bacillus subtilis GB03 روی رشد گندم و درصد آلودگی ریشه ارزیابی شد. ابتدا، تجزیه خاک انجام شد و بر اساس نتایج آن و بررسی منابع، عناصر نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس در غلظت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش ...  بیشتر

معرفی، بررسی مکانیسم‌های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی ‏Bacillus velezensis

سونیا سیفی؛ کیوان بهبودی؛ روح الله شریفی؛ جیمز شپلیگ

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 159-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.275550.1006885

چکیده
  باکتری ‌Bacillus velezensis یکی از عوامل پروبیوتیک گیاهی می‌باشد که اخیراً به‌عنوان یکی از ابزار‌های قوی بیوکنترل مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برخی از خصوصیات باکتری B. velezensis می‌باشد که از ریزوسفر گوجه‌فرنگی شهرستان کرمانشاه جداسازی شد. در این پژوهش باکتری B. velezensis به­ترتیب موجب افزایش 86/78، 87/56 و 83/45 درصدی طول ...  بیشتر

مقایسه جدایه‌های ‏Bacillus subtilis‏ تولیدکننده آنتی‌بیوتیک فنجایسین و جدایه‌های فاقد آن در ‏کنترل قارچAG2-2 ‎‏ ‏Rhizoctonia solani‏ عامل پوسیدگی طوقه و ریشه چغندرقند

مسعود احمد زاده؛ احمدرضا شاهرخی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 249-259

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.287801.1006903

چکیده
  باکتریBacillus subtilis به‌دلیل تشکیل اندوسپور، تحمل شرایط متغیر pH، دامنه وسیع حرارتی و تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، پتانسیل خوبی برای کنترل بیمارگرهای گیاهی دارد. در این تحقیق پتانسیل بیوکنترلی باسیلوس­های بومی در مقابل Rhizoctonia solani AG2-2، ارزیابی شد. آنتی‌بیوتیک فنجایسین استخراج شد و رابطه بین جدایه­های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک ...  بیشتر

واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

صادق نخعی مدیح؛ لیلا رمضانی؛ سارا ضرغامی؛ نوشین زندی سوهانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 303-311

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.208866.1006717

چکیده
  واکنش تابعی یکی از بنیادی‌ترین حالت‌های ارتباطی میان طعمه و شکارگر بوده که رابطة میان شمار طعمة مورد حمله و تراکم اولیة طعمه را نشان می‌دهد و با عامل‌هایی مانند مدت‌زمان قرار گرفتن طعمه در دسترس شکارگر، میزان حملة موفق و زمان دسترسی شکارگر به طعمه مشخص می‌شود. کفشدوزک Hyperaspis polita Weise، یکی از عامل‌های کنترل بیولوژیک (بیولوژیک) شمار ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های بیوکنترلی باکتری‌های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 325-340

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215928.1006738

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کاربرد باکتری‌های آنتاگونیست به‌ویژه باکتری‌های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل‌های بیماری‌زای مهم گیاهان مختلف ازجمله ...  بیشتر

تأثیر ناهمسازی برخی سویه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59293

چکیده
  تأثیر ناهمسازی (آنتاگونیستی) سی سویۀ باکتری Pseudomonas fluorescens جداسازی‌شده از خاک‌های مناطق مختلف روی Phytophthora drechsleri عامل انگومک (گموز) پسته در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بررسی شد. در آزمایشگاه، برای ارزیابی توان بیوکنترلی سویه‌ها از آزمون کشت متقابل و متابولیت‌های فرار استفاده شد. در آزمون کشت متقابل سویۀ T17-4 با 904/61 درصد و در آزمون ...  بیشتر

نقش بافت و مقدار مادة آلی خاک (خاک‌برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica

زهرا سجادی؛ سید محمد رضا موسوی؛ غلامرضا معاف پوریان

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 227-240

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57378

چکیده
  این پژوهش در قالب دو آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار طراحی شد. آزمایش اول به‌منظور بررسی توانایی قارچ Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه میزبان و تأثیر آن بر خصوصیات رویشی گیاه لوبیا قرمز (رقم گلی) و در غیاب نماتد مولد گره ریشه شامل سه فاکتور بافت خاک (در سه سطح لوم-شنی، لوم و لوم-رسی)، مادة آلی (خاک‌برگ در دو سطح ...  بیشتر

جمع‌آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل‌وارۀTrichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب،Cydia pomonella در منطقۀ دماوند

حسین رنجبر اقدم؛ محمدرضا عطاران

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54711

چکیده
  به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

بـررسی تأثیر ارقـام مختلف بـرنج بر فـراسنجه‏ های جـدول زندگی و رشـد جمعیت زنبـورTrichogramma brassicae ، پـارازیتوئید تخم ساقه ‏خوار برنج Chilo suppressalis

حسین رنجبر اقدم؛ راحله محمودیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52242

چکیده
  در این تحقیق تأثیر ارقام مختلف برنج به‌عنوان حلقۀ اول زنجیرۀ غذایی بر فراسنجه‏های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبه‌عنوان حلقۀ سوم زنجیرۀ غذایی، بررسی شد. در این راستا، چهار رقم برنج رایج در استان مازندران شامل دو رقم زودرس طارم محلی و طارم هاشمی و دو رقم دیررس فجر و ندا به‌عنوان میزبان‏های کرم ساقه‏خوار ...  بیشتر

ساختار فیلوژنتیکی گونۀTrichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم‌های ایران

بهار کریمیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ دوستمراد ظفری؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ شهرام نعیمی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 59-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52248

چکیده
  استرین‌های قارچ Trichoderma harzianum به‌دلیل کاربرد در کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی و تأثیر بر زندگی بشر، اهمیت فراوانی دارند. در تحقیق حاضر، ساختار فیلوژنتیکی این گونه به‌دست‌آمده از مناطق جغرافیایی مختلف و زیستگاه‌های متنوع در برخی اقلیم‌های ایران (NC، SCD و CSW) بررسی شد. به‌منظور بررسی و غربال اولیه، انگشت‌نگاری 239 جدایۀ به‌دست‌آمده ...  بیشتر

مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس‌های فلورسنت جداشده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. tritici ، عامل بیماری پاخوره گندم

اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ مقصود پژوهنده؛ علیرضا علی زاده

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52254

چکیده
  در این تحقیق، از 21 استرین سودوموناس فلورسنتمختلف به منظور بررسی قدرت بازدارندگی آنها علیه قارچ عامل پاخورة غلات، (Ggt) Gaeumannomyces graminis var. triticiاستفاده شد. بدین ترتیب که بعد از بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی استرین‌های باکتریایی، آزمون بازدارندگی جدایه‌ها علیه عامل بیماری پاخورة گندم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد برخی از این استرین‌ها قدرت ...  بیشتر

شناسایی گروه ‏های آناستوموزی ریزوکتونیای سیب‏زمینی در استان‏های همدان و کردستان و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها با استفاده از گونه‏ های تریکودرما

روشن محمدی؛ دوستمراد ظفری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52255

چکیده
  در طی مطالعه درباره بیماری ریزوکتونیایی سیب ‏زمینی در سال 1385، از مزارع و انبارهای سیب‏زمینی استان‏های همدان و کردستان، پنجاه جدایه با مشخصات قارچ Rhizoctonia. solani از ساقه و ریشه و هشت جدایه از سختینه ‏های موجود در سطح غده ‏ها جداسازی شد. بعد از رنگ‏ آمیزی هسته و بررسی‏ های فیزیولوژیکی، تمام جدایه‏ های تحت مطالعه با عنوان گونۀ ...  بیشتر

بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آردآلود Planococcus citri روی گیاه حسن‌یوسف در شرایط گلخانه‌ای

سمیرا قربانیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ حمید قاجاریه

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 235-241

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36676

چکیده
  شپشک آردآلود Planococcus citri(Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از رایج‌ترین آفاتی است که روی گیاهان زینتی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی مستعد آلودگی به این آفت، حسن‌یوسف Solenostemon scutellarioides (L.)Codd است. کفشدوزک کریپتولموس Cryptolaemus montrouzieriMulsant (Coleoptera: Coccinellidae)  یک شکارگر چندخوار است که برای کنترل شپشک‌های آردآلود استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ...  بیشتر

کارایی سویه‌های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته

سید رضا فانی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ مهدیه علیپور مقدم؛ عبدالحمید شرافتی؛ مهدی محمدی مقدم؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36672

چکیده
  طی سال‌های 1387 تا 1390، 100 نمونه خاک از ریزوسفر گیاه، چاله کودی و سطح باغ‌های پستۀ استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی و سمنان با هدف یافتن سویه‌های مناسب تریکودرما، به منظور کنترل بیماری گموز پسته، جمع‌آوری و بررسی شد. با استفاده از محیط‌های اختصاصی و عمومی، 32 سویه Trichoderma harzianum غالباً از ناحیۀ ریزوسفر به‌دست آمد. پس از تعیین میزان کارایی ...  بیشتر

ارزیابی جدایه‌های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشۀ سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

جهانشیر امینی؛ نسرین بابایی؛ محمد جواد سلیمانی؛ بهروز حریقی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 253-262

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36674

چکیده
  بیماری پوسیدگی سفید ریشۀ سیر با عامل Sclerotium cepivorum یکی از بیماری‌های مهم سیر در استان همدان است. در این تحقیق، بعد از جداسازی بیمارگر از گیاهان آلوده، با آزمون اثبات بیماری‌زایی مناسب‌ترین جدایه برای مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انتخاب گردید. 175 جدایه باکتری از خاک و منطقۀ ریزوسفر گیاه سیر در مزارع شهرستان همدان جداسازی و خالص‌سازی ...  بیشتر

بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین زاد ه؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 275-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30247

چکیده
  اگر چه مقاومت ژنتیکی ارقام گیاهی مطمئن ترین، سالم ترین و ارزان ترین روش کنترل آفات محسوب می شود ولیکن در مدیریت تلفیقی موفق آفات، ارقام گیاهی مقاوم به آفت بایستی با عوامل کنترل بیولوژیک سازگار باشند. در تحقیق حاضر میزان جلب کنه شکارگر، Phytoseiulus persimilis، و همچنین میزان تولید رایحه های القایی، که عامل جلب کنه شکارگر به گیاه هستند، در 4 رقم ...  بیشتر

تأثیر دما بر ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور Diaeretiella rapae ، پارازیتوئید شته روسی گندم، Diuraphis noxia

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 83-95

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28647

چکیده
  ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) روی شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) در 5 دمای 10، 15،20، 25 و 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کمترین و بیشترین طول دوره رشد و نمو پیش از بلوغ زنبور D. rapae به ترتیب در دمای 25 (144/0±23/11 روز) و10 درجه سلسیوس (183/0±297/33 روز) ...  بیشتر

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 209-215

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24328

چکیده
  برای کسب اطلاعاتی دقیق در مورد توان تولیدمثلی کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze و مقایسه آن با توان تولیدمثل شته سیاه باقلا، Scopoli Aphis fabae، جدول زیستی باروری این دو حشره در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده (دمای C?1± 23) مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های خام جدول زندگی با مدل اویلر-‌‌لوتکا تجزیه شد. برای محاسبه خطای استاندارد پارامتر‌های رشدی جمعیت و تولید ...  بیشتر

جدایه‌های Rhizobium spp. به عنوان عوامل بیوکنترل مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

سمانه سماوات؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 295-301

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24337

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثرات آنتاگونیستی جدایه‌های spp. Rhizobium علیه قارچ (AG-4) Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا، تحت شرایط آزمایشگاه و گلخانه با یکدیگر مقایسه شد و توانایی آنها در تولید متابولیت‌های ثانویه ضد قارچی از جمله هیدروژن سیانید، سیدروفور و پروتئاز بررسی گردید. نتایج نشان داد که جدایه RH3در بازدارندگی از رشد قارچ بیشترین تأثیر را در ...  بیشتر

زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‎خوار تاج‎خروس Hypolixus pica (Fabricius)، عامل بیوکنترل علف هرز تاج‎خروس ریشه قرمز، Amaranthus retroflexus L. در دزفول

رجبعلی پورطاهرزرعی؛ پرویز شیشه بر؛ رحیم اسلامی زاده

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 225-232

چکیده
  زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‎خوار تاج‌خروس Hypolixus pica (Fabricius) روی تاج‎خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L. در شرایط طبیعی در باغ‎های مرکبات در دزفول بررسی شد. بوته‎های تاج‎خروس ریشه قرمز در زمین اصلی به صورت تکی در داخل یک قفس چوبی به ابعاد 50×50×100 سانتی‎متر و پوشیده شده با توری ریز قرار گرفتند. در هر قفس سه تا چهار عدد سرخرطومی نر و ماده رهاسازی ...  بیشتر

پایداری مخمر Pichia guilliermondii در فرمولاسیون پودری و بررسی قابلیت کنترل-کنندگی فرمولاسیون‌ها علیه کپک آبی سیب

لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محمدرضا فاضلی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این مطالعه مواد حامل مختلف برای فرمولاسیون پودری Pichia guilliermondii مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس با مواد افزودنی مخلوط شده و سپس به پودر تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج اضافه شد. پایداری فرمولاسیون‌ها در طی دوره شش ماهه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره شش ماهه، بیشترین جمعیت سلول زنده ...  بیشتر

بررسی اثر فرمولاسیون‌های پودری جدایهBacillus subtilis M36 در کنترل Fusarium solani f. sp. phaseoli عامل پوسیدگی ریشه لوبیا

پریسا میرزائی قمی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا لک

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  در این بررسی توان آنتاگونیستی 194 جدایه باکتریایی گرم مثبت جداسازی شده از مزارع لوبیای استان مرکزی و 41 جدایه آنتاگونیست Bacillus subtilis متعلق به کلکسیون گروه پژوهشی کنترل بیولوژیکی بیماری‌های گیاهی دانشگاه تهران، بر اساس ناحیه بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر Fusarium solani f. sp. phaseoli در آزمون سه نقطه ای بررسی شد و در نهایت هشت جدایه برتر B. subtilis ...  بیشتر